V poslední době se objevily v některých denících odsudky postojů bublavského starosty Igora Jirsíka a tím pádem i s ním a s jeho stranou v obecních volbách zvolených tří zastupitelů. Jedná se hlavně o záležitosti tzv. neúměrných nároků na pronájem pozemků SKI Bublava a „neochotu“ dostavět bublavský akvapark. Jakožto jeden z oněch tří zmíněných obecních zastupitelů jsem nucen na tyto, dle mého názoru, záměrně jednostranně podávané informace čtenářům se vší rozhodností reagovat a uvést je na pravou míru:

1) V tisku se omílá, že část zastupitelů, včetně starosty, požaduje za pronájem pozemků na výstavbu čtyřsedadlové lanovky v katastru obce 10 korun za metr čtvereční a rok. Ano, tato částka opravdu byla ze strany těchto „nepřejícných“ zástupců obce navržena. Jedná se v tomto případě o uzavření dohody na pronájem zhruba jednoho hektaru lesní půdy. Pánové Lhota i Vacovský z firmy Mountain Service a ARC leasing ve svých vyjádřeních v tisku ale již taktně pomlčeli o tom, že ještě za starostování Mgr. Bohumila Havla byla mezi obcí a zmíněnými firmami uzavřena smlouva na pronájem zhruba deseti hektarů pozemků, tj. o rozloze desetkrát větší, než je výměra pozemků nyní dohadovaných, a to původně za téměř směšnou cenu 1,30 koruny za metr čtvereční ( posléze byla cena již za současného starosty zvýšena alespoň na 2 koruny ), avšak od samého počátku prakticky zcela bez možnosti poměrného zvyšování ceny o každoroční inflaci. Tato smlouva byla uzavřena na dobu 45 let.

Mnozí si jistě dokáží v duchu představit, kde se již za pouhých 10 let bude vlivem třeba jen 3procentní inflace pohybovat kupní síla koruny. Těm, kdož si chtějí spočítat, o jakou průměrnou sumu za všechny pozemky v pronájmu SKI Bublava i s onou „drakonickou a likvidační“ cenou 10 korun za metr čtvereční by nyní šlo, mohu usnadnit námahu. Rozpočítáme-li vše na zhruba 11 hektarů pronajatých pozemků, obdržíme celkovou částku 2,70 Kč za metr čtvereční a rok. Alespoň toho jsme chtěli touto formou částečného narovnání původní smlouvy ( bez oné možnosti přirozeného navyšování ceny o inflaci ) docílit. Když uvážíme, že se jedná o pronájem za účelem soukromého podnikání, dovolím si tvrzení o likvidační ceně více než zpochybnit.

2) Zastupitelé starostovy strany - včetně něho - nechtějí dostavět akvapark! Dávají přednost dobudování kanalizace, vodovodu, spravení obecních cest a komunikací atd., čímž likvidují soukromé podnikatele v obci! Ano, dáváme těmto akcím z potřeby vybavenosti obce priority. A pokud by na tom obec finančně nebyla tak, jako je, určitě by se občané dočkali jejich dohledného dokončení. Což však ale vůbec neznamená, že se bráníme snahám akvapark dostavět. Ne však za každou cenu. Předložený návrh smlouvy firmou AIK Projekt je v současném stavu sporu obce s firmou Skanska, kdy bylo mj. rozhodnuto Okresním soudem v Sokolově o rozestavěném akvaparku jako o nepředaném díle, a tedy ve vlastnictví zhotovitele, neakceptovatelný. V této podobě by však určitě nebyl přijatelný ani v situaci, kdy by obec mohla nakládat s akvaparkem jako se svým majetkem.

Předložený návrh není pro obec nikterak výhodný, neřeší kromě jiného zadlužení obce, a třebaže se zástupce AIK pan Svoboda na posledním veřejném jednání obecního zastupitelstva snažil přesvědčit přítomné o svém závazku k oddlužení obce - čímž samozřejmě zahrál na strunu stoupenců rychlé a bezpodmínečné dostavby akvaparku - v samotném návrhu o tom není sebemenší zmínka. Proč asi? Nejpodstatnější je však skutečnost, že bez ukončení a vyřešení právního sporu obce s firmou Skanska nebo bez případného mimosoudního vyrovnání s ní nemůže zatím obec uzavřít s firmou AIK ani s kýmkoliv jiným jakoukoliv smlouvu o dostavbě. Podle znaleckých posudků soudních znalců však chybí na stavbě akvaparku desítky milionů korun a je možná velkou snahou určité skupiny lidí tyto chybějící miliony dohodou o mimosoudním vyrovnání navždy sprovodit ze světa.

Zdeněk Šimandl, zastupitel obce Bublava