Samotný vstup není pro děti mnohdy vůbec jednoduchý. Změna prostředí, velký kolektiv, řád a povinnosti s tím vším spojené mohou na některé děti působit stresově. Cílem přípravné třídy je pomalu a postupně děti adaptovat na školní prostředí a předcházet případným neúspěchům na základní škole.

V přípravné třídě se pracuje volným tempem, pomocí speciálně pedagogických forem, metod a postupů, které rozvíjejí smyslové vnímání, poznávací procesy, schopnost soustředit se, udržet pozornost, grafomotorické dovednosti a jejich úroveň.

Přípravnou třídu na naší škole mohou navštěvovat děti od 5 let. Výuka probíhá především formouhry, dramatizace a praktické ukázky. Při relaxaci využíváme časté vycházky spojené s poznáváním okolí, relaxační cvičení, pohybové a hudební hry a činnosti. U dětí rozvíjíme jazykovou a rozumovou stránku, procvičujeme jemnou motoriku, seznamujeme je s matematickými základy, upravujeme a usměrňujeme správnou výslovnost a rozvíjíme slovní zásobu.

Vycházíme z předpokladu, že s rozvojem motoriky bezprostředně souvisí i vývoj řeči. Naší snahou je získávání a upevňování hygienických a společenských návyků, zásad a norem, které děti přijmou za své a plně si je zautomatizují. Při práci dbáme na individuální přístup k dětem, přihlížíme k věku, zvláštnostem, schopnostem a případným handicapům.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti se neklasifikují, dostávají pochvalný list. Výhodou je nízký počet žáků ve třídě a ve srovnání s výukou v mateřských školách je vzdělávání rozsáhlejší. Tím, že toto předškolní vyučování probíhá v budově základní školy, adaptace na řád, organizaci výuky a školní prostředí je pro tyto žáky při vstupu do prvních tříd daleko přirozenější a jednodušší.

Rozsah činí 4 vyučovací hodiny denně, tj. od 8.00 do 11.40. Rodiče mohou využít v případě zájmu i školní družiny, jejíž provoz je od 6.30 hod. do 15.30 hod.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné!

Přípravná třída se na naší škole otevírá již čtvrtým rokem a za dobu své existence se může pochlubit spokojenými rodiči i dětmi, které po absolvování naší přípravné třídy úspěšně zvládají základní školu. Nebojte se, že Vaše dítě bude automaticky zařazeno do speciální školy. Přípravná třída připravuje žáky k zápisu především do běžných škol základních! V případě zájmu můžeme přijmout do této třídy děti i v průběhu školního roku. Pokud jsme probudili Váš zájem, můžete nás navštívit a informovat se na níže uvedené adrese.

Základní škola praktická a Základní škola speciální Habartov, Komenského 312. Je možné nahlédnout i na webové stránky zspshabartov.cz

Marcela Gerdová, tř. učitelka