Z pozvaných 34 delegátů s hlasem rozhodujícím jich bylo přítomno 27 a jednání bylo tedy usnášení se schopné. Po obligátních procedutrálních záležitostech přednesl předseda KV ČVS K. Vary L. Zach zprávu o činnosti svazu za uplynulé období, ve které hovořil jak o dosažených úspěších kolektivů mládeže tak i o přetrvávajících nedostatcích zejména pokud se týká práce s odbornými kádry – trenéry a rozhodčími. Došlo i na ekonomiku.
Hospodaření krajského svazu bylo po celé období vyrovnané a nejinak by tomu mělo být, podle schváleného návrhu rozpočtu, i v roce 2009. Nejvyššími výdajovými položkami budou náklady na krajská centra mládeže a finanční podpory těm oddílům TJ a SK, jejichž celky budou startovat a řádně dokončí své mistrovské soutěže. Určitou nemalou část rozpočtu tvoří také náklady na výborně vedené a neustále aktualizované webové stránky, které navštěvuje až nečekaně vysoký počet pravidelných uživatelů.
Po těchto dvou stěžejních bodech a zprávě revizní komise byly předány krajským přeborníkům poháry a medaile. V žácích to byl SK Excelsior Mar. Lázně, v kadetech VK K. Vary, juniory vyhrál VK Agro Cheb a muže VSK Tatran Kraslice.
Krajskými přebornicemi se v kategorii starší žákyně a kadetky stala děvčata VSK Baník Sokolov, v juniorkách a ženách pak týmy karlovarského VK. V následující diaskuzi, ve které hned v úvodu vystoupil nejvyšší český volejbalový funkcionář, prezident Českého volejbalového svazu ing. Lébl, se převážně hovořilo o nedostatku mladých trenérů a rozhodčích, o potřebě zajistit sponzory nejen pro připravovaný projekt na zvýšení zájmu mládeže o volejbal a zkvalitnění její výchovy, ale i pro běžný chod jednotlivých družstev a oddílů.
Středobodem zájmu byla i blížící se republiková konference, na které se bude rozhodovat o tom kdo, jak a kam povede český volejbal v příštím čtyřletém funkčním období.
Po diskuzi následovala nejdůležitější část jednání – volby. Až na malé nedorozumění, kdy se navrhovaný delegát na poslední chvíli své nominace zřekl, proběhl tento akt důstojně a bez dalších komplikací. Bylo zvoleno 23 členů krajského výboru, tři členové revizní komise a čtyři delegáti na republikovou konferenci L. Zach, J. Pospíšil, J. Janů a E.Zenklová. Bezprostředně poté se sešel nový KV ČVS K. Vary ke své první schůzi s jediným bodem programu – volba předsedy. Tím byl jednomyslně zvolen RNDr Josef Novotný. Předchozí předseda L. Zach bude zastávat funkci jeho zástupce, J.Pospíšil zůstává na postu sekretáře, klíčovou funkci předsedy sportovně-technické komise obsadí Mgr P. Janus, který je současně správcem webových stránek a šéfem regionálního VISu.
Na závěr přijala krajská konference usnesení, ve kterém byly jak územnímu svazovému orgánu tak i okresním svazům a TJ/SK zadány úkoly, které vesměs mají přispět k dalšímu rozvoji volejbalu v našem regionu a k jeho zviditelnění se na republikové úrovni. (jik)