Důvodem ochrany je rašelina s klečí bahenní a vrchovištní květenou. Lokalita leží v geomorfologickém okrsku Přebuzská hornatina na západním okraji Krušných hor. Geologické podloží tvoří středně zrnité žuly a žulový pluton. Území patří do chladné oblasti s průměrnou roční teplotou 4 5 °C. Vegetační období trvá jen po tři letní měsíce. V září přicházejí první mrazíky a vyskytují se ještě v květnu. Průměrné roční množství srážek je 1000 mm. Z nápadnějších ptáků zde žije pěvuška modrá, budníček větší a pěnice pokřovní. Na území se recentně vyskytuje tetřev hlušec, jsou uváděny staré údaje o tokaništi na severním okraji vrchovišť. Na celém území se vyskytuje hojně ještěrka živorodá. Ze savců žijí na území rejsek malý a rejsec černý. Na území převládají podmáčené smrčiny a velmi zachovalé porosty borovice bažinné.

Obec Šindelová