Z geologického hlediska je území nejlépe odkrytým profilem starosedelského souvrství v Sokolovské pánvi. V pískovně jsou dobré podmínky pro sledování různých druhů vrstevnatosti a struktur sedimentárních hornin, ze kterých lze vyčíst jejich vznik. Pískovna má velký paleontologický význam, je místem výskytu třetihorních zkamenělin, především listů subtropických stromů. Výplň souvrství je tvořena převážně kaolinitickými jíly, písky, pískovci, štěrky a slepenci.