„Inspektoři se zaměřili především na výkupny v Karlovarském kraji, kde byly v roce 2013 zjištěny největší nedostatky. Konkrétně na Chebsku, Sokolovsku, ale i v oblasti Mariánských Lázní a Ostrova bylo v minulém roce provedeno celkem 22 kontrol, z nichž ve 12 případech bylo zjištěno porušení právních předpisů, zejména pak zákona o ochraně spotřebitele," popsala čísly činnost ČOI v roce 2014 ředitelka odboru kontroly Marie Svachová z Inspektorátu Plzeňského a Karlovarského kraje.

Mezi nejčastější chyby patřilo porušení zásady poctivosti prodeje nesprávně stanovenou hmotností vykupovaného odpadu, ale i nesprávným účtováním. Nedostatky byly zjištěny i v oceňování a v používání váhy bez platného ověření.

„Oproti roku 2013 došlo celkově, zejména pak v Karlovarském kraji, k nárůstu poměru zjištění nedostatků. Vzhledem k tomu, že velký podíl na negativním výsledku představuje poškození spotřebitele, nelze spatřovat příčinu pouze v neznalosti právních předpisů," řekla Svachová. V roce 2013 byly největší problémy s výkupnami na Chebsku, to v minulém roce už neplatilo a do pomyslného čela se dostalo Sokolovsko. „V jedné výkupně došlo k poškození spotřebitele o 170 Kč. Účtováním za jinou než v ceníku uvedenou cenu došlo k rozdílu 50 Kč, o dalších 120 Kč byl spotřebitel poškozen chybným vážením vykupovaného odpadu. V další provozovně došlo k rozdílu 605 Kč záměnou vykupovaného odpadu, kdy bylo spotřebiteli účtováno 68 Kč za kilogram namísto správně dle druhu odpadu 100 Kč za 1 kilogram. Záměnou vykupovaných kovů došlo rovněž na Sokolovsku k poškození spotřebitele o 190 Kč," popsala prohřešky na konkrétních příkladech Svachová.

Kontroloři z ČOI nevyrazili do terénu sami, na několik kontrol si přizvali i kolegy z České inspekce životního prostředí. Na to doplatila jedna z výkupen na Ostrovsku. „Zde byl hrubým způsobem porušen zákon o odpadech. Do výkupu byl totiž nabídnut a také pracovníkem sběrny byl vykoupen kanálový poklop, tedy obecně prospěšné zařízení, jehož výkup je zakázán," vysvětlila Svachová.

To přimělo inspektory k testu. „Jak je tento zákaz dodržován, prověřovali inspektoři nabídkou výkupu zapůjčené litinové kanalizační vpusti. Ve třech provozovnách na Plzeňsku a třech na Karlovarsku byly tyto části kanalizačního zařízení bez jakýchkoli problémů vykoupeny," uvedla ředitelka odboru kontroly.

Že je výkup zakázaných předmětů velký problém, nepřímo potvrzují i inspektoři. „Alarmující jsou zejména případy, kdy jsou od fyzických osob vykupovány zákonem zakázané předměty, které mnohdy pochází z trestné činnosti. Je potřeba, aby systematická kontrola působila preventivně, aby zloději předmětů majících veřejný účel, kteří způsobují nejenom škody, ale i ohrožení zdraví občanů a nezastaví se mnohdy ani před pietními předměty, měli co nejmenší šance svůj lup prodat," uzavírá ředitelka Svachová.

Výkupny a sběrny odpadu inspektoři kontrolují již od počátku letošního roku a dobrou zprávou je, že zatím žádné vážnější prohřešky nebyly zjištěny. I přesto však inspektoři zaměstnancům ve výkupnách slibují, že vzhledem k negativnímu zjištění budou kontroly inspektorů z České obchodní inspekce v provozovnách výkupu odpadů pokračovat i v letošním roce.