Cílem šetření, které probíhá formou osobního rozhovoru respondentů s tazateli Českého statistického úřadu (ČSÚ), je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel ČR. „V Karlovarském kraji navštíví tazatelé ČSÚ 260 náhodně vybraných domácností. Z toho v okrese Karlovy Vary 103 domácností, v okrese Sokolov 77 domácností a v okrese Cheb 80 domácností," uvedla Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Odborně vyškolení tazatelé budou při oslovení domácnosti předkládat průkaz tazatele společně s občanským průkazem a pověřením nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Oprávněnost návštěvy lze ověřit na telefonu 353 114 512 Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech. O konání tohoto šetření byli předem informováni starostové dotčených měst a obcí a Policie ČR. „ČSÚ důsledně dbá na ochranu zjištěných údajů. Ochrana osobních údajů je zajištěna ve všech fázích šetření. Anonymizované výstupy neumožní identifikaci konkrétní domácnosti či osoby, originály vyplněných dotazníků budou po zpracování skartovány. Všichni zúčastnění pracovníci ČSÚ jsou také ze zákona vázáni mlčenlivostí," podotkla Šenitková.

„Výsledky jsou cenným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Ukazují i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením," uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Na národní úrovni se výsledky uplatňují mimo jiné při přípravě nástrojů sociální politiky státu a jsou podkladem pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů. Umožňují rovněž mezinárodní srovnání, jelikož do šetření je zapojeno 32 evropských zemí.