Studna je vodním dílem, které nelze vybudovat svépomocí a musí být povolena příslušným vodoprávním úřadem. Studny lze rozdělit na kopané a vrtané. Na území obce s rozšířenou působností Cheb lze budovat oba typy studní. V ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů jsou Ministerstvem zdravotnictví, Českým inspektorátem lázní a zřídel preferovány studny kopané. Za vydání povolení k umístění a zřízení studny je povinnost stavebníka zaplatit správní poplatek. Za vydání povolení k odběru vody se správní poplatek neplatí.

V případě, že je studna umístěna v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů je nutné mimo jiné doložit k žádosti závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel. Za vydání závazného stanoviska se správní poplatek neplatí. V případě jakýchkoliv dotazů mohou lidé kontaktovat vodoprávní úřad, kterým je Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.