Národní přírodní rezervace (NPR) Rolavské vrchoviště, kde se nachází řada chráněných živočichů a rostlin, bude více střežená před nájezdy turistů, kteří devastují tamní krušnohorskou přírodu. Po větší kontrole rozsáhlého území na Kraslicku volá odbor životního prostředí kraslické radnice, který tento týden pozval do areálu bývalého cínového dolu a nedalekého Rolavského rybníka v národní přírodní rezervaci zástupce policie, Lesů ČR a hasičů.

Vedoucí odboru Jiří Hejkal poukázal na to, že soustavně dochází k porušování zákona o ochraně přírody a také lesního zákona. „Přírodu tam devastují řidiči na čtyřkolkách, lidé pak vstupují mimo značené cesty, rozdělávají ohně a v rezervaci táboří. Znečišťují tak lesy odpadem, ničí a kradou informační cedule. Nájezdy lidí mají za důsledek změnu dochovaného přírodního prostředí," konstatoval Hejkal s tím, že nejhorší situace bývá o víkendech, kdy tam stovky lidí vyjíždějí za turistikou.

Odbor životního prostředí se společně s policií a lesníky domluvil na intenzivnějších kontrolách. A budou nekompromisní. Varují před vysokými pokutami, které mohou lidem hrozit. Podle zákona o ochraně přírody může fyzické osobě hrozit ve zvláště chráněných územích pokuta až 200 tisíc korun, právnickým osobám až dva miliony. U porušení lesního zákona se dotyčný vystavuje hrozbě sankce až do výše 100 tisíc korun.

Policie už má v rukou monitorovaná místa, kde je situace nejhorší. „Budeme provádět pravidelné i namátkové kontroly a rychle si předávat informace o pachatelích," pokračoval Hejkal.

Rolavská vrchoviště byla vyhlášena národní přírodní rezervací vloni v červenci. Ministerstvo životního prostředí stanovilo nové chráněné území v katastrálních územích Přebuz, Rolava a Chaloupky u Přebuze na neobvykle velké ploše 751 ha. Společně s ochranným pásmem (227 ha) se nová národní přírodní rezervace rozkládá na území dosahujícím téměř deseti kilometrů čtverečných. „Pro úplnost je třeba uvést, že NPR Rolavská vrchoviště se překrývá s již dříve vyhlášenými NPR Velké jeřábí jezero a NPR Velký močál. Zahrnuje také část evropsky významné lokality (EVL) Krušnohorské plató," poukázal Hejkal.

Význam Rolavských vrchovišť spočívá podle Hejkala zejména v zachování přirozených nebo přírodě blízkých rašelinných a mokřadních biotopů na dostatečně velké ploše, aby byly zajištěny přírodní rozmanitost a rovnováha. „Jako pramenná oblast říčky Rolavy současně rašeliniště podporují stálý a relativně vyvážený odtok povrchové vody do okolní krajiny v průběhu roku. V oblasti se vyskytuje mnoho ohrožených druhů živočichů a rostlin, někdy na jediném místě v Karlovarském kraji. Některá zvířata citlivá na rušení zde nacházejí relativní klid. Hodnotu národní přírodní rezervace navyšuje areál bývalého cínového dolu s mimořádnou koncentrací zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin." Součástí rezervace je i Rolavský rybník. Ten vznikl jako vodní zdroj pro úpravnu cínové rudy v roce 1942.

„Tato vzácná lokalita se postupně stává odpadištěm. Lidé přírodu prostě ničí. Nezajímá je, kde se nacházejí, že by se mohla stát i katastrofa, když v lesích rozdělávají ohně," říká Rudolf Kovařík z občanského sdružení Rosnatka, které se stará o přírodu v této lokalitě. „Sám rezervací procházím a likviduji nespočet ohnišť. Upozorňuji lidi, že v dané lokalitě být nesmí. Už jsem byl za to i fyzicky napaden," uvedl. Jednoznačně vítá avizované intenzivní kontroly. „Snad vysoké sankce veřejnost od devastace této lokality odradí," dodal Kovařík.