Naopak ČSSD, ODS, 4K, ALTERNATIVA a KSČM končí v opozici. V úterý 4. listopadu se koná ustavující jednání zastupitelstva města v Alžbětiných lázních, kde zastupitelé složí slib a tajnou volbou zvolí vedení a radu města.

Výkonným orgánem města bude devítičlenná rada. Čtyři členové rady jsou uvolnění, pět členů je neuvolněných.

Na post primátora Karlových Varů je znovu navržen Petr Kulhánek. KOA má ve čtyřčlenném vedení města ještě jednoho náměstka, Jiřího Klsáka. Oproti původním personálním dohodám o nové koalici došlo k jedné změně. ANO vysílá na post náměstka místo Vladimíra Kvasničky lídra hnutí Čestmíra Bruštíka. „Je to na základě naší domluvy. Naše původní návrhy byly pouze orientační a po diskuzi v klubu jsme se rozhodli takto," vysvětlil trochu nečekanou změnu Čestmír Bruštík. Karlovaráci nic neměnili. Na náměstka delegovali Hanu Zemanovou a za tím si stojí.

„My jsme s výsledkem vyjednávání spokojeni. Podařilo se nám do programového prohlášení prosadit vše, co jsme chtěli," uvedl Josef März, lídr Karlovaráků. Do rady je za KOA navržen Pavel Žemlička a Vlastimil Lepík, za ANO Vladimír Kvasnička a Iveta Hejnová, za Karlovaráky Josef März. „Koaliční partneři se také shodli na nominacích do komisí a výborů. Komise lázeňství a cestovního ruchu byla rozšířena na 11 členů, aby mohly být kompletně zastoupeny profesní asociace působící v cestovním ruchu. Tento model se velmi osvědčil v minulých čtyřech letech a budeme v něm pokračovat," uvedl primátor Petr Kulhánek. Také kontrolní a finanční výbor bude tajnou volbou ustanoven na zítřejším jednání zastupitelstva. Jak se změní personální obsazení ve statutárních orgánech městských společností, to zatím jasné není. I když právě to závěr koaličních jednání prodlužovalo a komplikovalo.

Programové prohlášení koaličních partnerů ve městě Karlovy Vary pro volební období 2014 - 2018

1. Otevřená radnice a transparentní samospráva
Transparentnost, otevřená radnice, vytvoření protikorupčního prostředí, efektivně fungující magistrát a eliminace byrokracie, zapojení občanů do diskuse o rozvoji města.

Transparentní jednání a rozhodování zastupitelů
Zastupitelstvo města
• zveřejňování průběhu, usnesení a zápisu z jednání zastupitelstva města
• zveřejňování hlasování jednotlivých zastupitelů podle projednaných programových bodů
a usnesení zastupitelstva

Rada města
• zachování přístupu všech zastupitelů na jednání Rady města
• zveřejňování usnesení i zápisu z jednání Rady města
• zveřejňování hlasování jednotlivých členů Rady města podle projednaných programových bodů a usnesení rady

Výbory a komise
• zastoupení všech politických subjektů zastupitelstva v komisích a výborech
• zveřejňování usnesení i zápisu z jednání komisí a výborů
• ustavení pracovní skupiny složené ze seniorů, která bude komunikovat s Komisí pro sociální věci a seniory

Transparentní veřejné zakázky
• zveřejňování veřejných zakázek města a všech společností městem ovládaných
• exaktní zadání nabídky spolu s údaji konkrétní zakázky zajistí přesnou a spravedlivě srovnatelnou cenovou nabídku uchazečů
• využití delší doby, nikoliv minimální, pro podání nabídek uchazečů
• jasné podmínky zadání, smluvní podmínky, výběr i výsledek zadávacího řízení jsou součástí bloku informací ke zveřejněné nabídce
• konkrétní podmínky jsou obsaženy ve smlouvě či objednávce, která bude zveřejněna dle schválených Zásad o zadávání veřejných zakázek
• smluvní podmínky zakázky nebudou dodatečně měněny a jejich nedodržení nebude tolerováno

Transparentní nakládání s majetkem
• jednoznačná pravidla pro pronájem i prodej majetku města
• jasné podmínky nájmu či prodeje, smluvní podmínky a způsob výběru budou součástí zveřejněné nabídky
• všeobecné podmínky prodeje či pronájmu budou zveřejněny samostatně
• zveřejnění informace o realizaci prodejů či pronájmů majetku města společně s kupní či nájemní smlouvou

Vstřícný a profesionální úřad pro občany
• úřad pro občana - nikoliv občan pro úřad, úřad je místem pomoci a servisu pro občany
• občan platící veřejnou službu má nárok na její kvalitní poskytování, má právo na informace
v pokud možno nejkratším možném termínu
• příprava podkladů pro možnost přenesení části agend magistrátu do městských čtvrtí

2. Majetek města a smluvní vztahy, rozpočet města, investiční politika

Majetek a smluvní vztahy
• řádná a účelná správa majetku města
• město nakládá se svým majetkem tak, aby zabezpečilo komfortní životní úroveň svým občanům i návštěvníkům
• odpovědným hospodařením s majetkem město zabezpečuje podmínky pro život a podnikání svých občanů a podporuje je

Základním majetkem města je jeho veřejná infrastruktura
• pečovat s péčí řádného hospodáře a zaměřit na revitalizaci veřejné infrastruktury ve všech městských částech, včetně okrajových (silnice, chodníky, dopravní stavby, opěrné zídky, pěšiny, inženýrské sítě, školy, školky, sportovní zařízení a hřiště, dětská hřiště, parky, plochy zeleně, lázeňské lesy, hřbitovy atd)
• prioritou je zajištění údržby a obnovy veřejné infrastruktury, která je součástí majetku neprodejného, jehož seznam bude zveřejněn
• zajistit koncepční využití území vzniklé po odstranění garáží v Jabloňově ulici ve Staré Roli

Byty a bytové domy
• zachování minimálního městského bytového fondu pro užití ve zvláštních situacích
• připravit ubytovnu Drahomíra na rekonstrukci
• podpora výstavby startovacích bytů v lokalitě Krokova, Drahovice

Budovy, objekty a areály v majetku města
• pečovat s péčí řádného hospodáře o veškerý majetek města (např. Letní kino, Alžbětiny lázně, Městské divadlo, divadlo Husovka, tržní krámky, Lidový dům, sv. Linhart, areál Rolava ad.)
• aplikace individuálního řešení, vždy po posouzení investiční a provozní náročnosti v poměru k perspektivě jejich využitelnosti

Zahrádkářské kolonie
• podpora a vytvoření podmínek pro zachování a rozvoj ve stávajících lokalitách
• hledání a podpora rozvoje náhradních lokalit za kolonie, které ustoupily rozvoji města
• zajistit nádoby na bioodpad pro zahrádkářské svazy

Lidový dům
• zpracovat koncepci využití areálu Lidového domu tak, aby se do budoucna stal přirozeným centrem Staré Role

Majetkové případy z minulosti
• dokončení majetkových sporů z minulosti, včetně vyvození případné odpovědnosti - KV Arena, Golfové hřiště, TEI
• provést důkladné analýzy všech probíhajících soudních sporů, jejichž účastníkem je město, vyhodnotit úspěšnost města v jednotlivých soudních sporech a na základě provedených analýz případně upravit postup města v jednotlivých řízeních

Rozpočet města
• pokračovat ve finanční stabilizaci města
• pro každý rok koncipovat vyrovnaný rozpočet
• s rozpočtem města nakládat hospodárně a efektivně

Investiční a dotační politika
• stanovení investičních priorit v ročním, tříletém a pětiletém výhledu s návazností na Strategický plán rozvoje města (SPURM) a Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
• zapojení odborné a široké veřejnosti prostřednictvím diskusních fór do diskuse o investičních prioritách
• aktivní přístup ve vyhledávání dotačních prostředků ke kofinancování investic, se zvláštním důrazem na programovací období 2014+
• dosažení poměru mezi investičními a běžnými výdaji 1/3 : 2/3
• směřování investic primárně do realizace zařízení pro péči o seniory, městských komunikací, pokračování rekonstrukcí škol a školek, do revitalizace Alžbětiných lázní, tržních krámků
v Lázeňské ulici a dalších potřebných součástí městské infrastruktury, spolupráce
s Karlovarským krajem na revitalizaci Císařských lázní
• dokončení IPRÚ
• pořízení a schválení nového územního plánu do konce roku 2015
• příprava rozvojových území
• zpracování strategie nakládání s pozemky města i k výstavbě v městském intravilánu
• zajistit prostředky z evropských fondů na ochranu památek a léčivých zdrojů a kolonád
• vyhodnotit současný stav dopravy na Divadelním náměstí a zpracovat studii změny dopravního režimu směrem k jejímu omezení a naplnění funkce klidové zóny

3. Architektura a památky

Architektura historického jádra města
• zachování genia loci Karlových Varů
• dokončení procesu zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO v mezinárodní sériové nominaci s nejvýznamnějšími evropskými lázeňskými městy
• zodpovědný přístup k historicky a kulturně cennému území, ochrana před projekty, které nejsou v souladu s prostředím rozsahem a zpracováním investičního záměru, kvalitou projektu, užitým materiálem fasád a střech a celkovým hmotovým řešením
• naplňování zásad a metodiky tvorby novostaveb v památkově chráněných sídlech, respektování historické parcelace, hmotové a výškové řešení a zachování charakteru střech, tak, aby byl vytvořen harmonický a citlivý soulad s existující architekturou v již historicky stabilizovaném území
• aktivní náprava zanedbávané regenerace městské památkové zóny
• uplatnění institutu architektonické soutěže
• podpořit projekty na ochranu městských památek
• intenzivní podpora propagace památek i architektury, ve spolupráci s hotely a lázeňskými domy

Povýšení stupně ochrany historického jádra jako krok na seznam UNESCO
• povýšení stupně ochrany z památkové zóny na památkovou rezervaci
• dopracování nezbytné dokumentace a Plánu ochrany památkové rezervace či památkové zóny

Architektura dalších městských částí
• podpora stavebních záměrů, které budou odpovídat svým rozsahem a kvalitou požadovanému účelu, v souladu s existujícími strategickými dokumenty
• podpora stavební aktivitám, které svým pojetím usnadní a zpříjemní život obyvatel města - tvorba parků, zelených ploch pro odpočinek, dětská hřiště, kvalitní dopravní systém, včetně dořešení problému parkování ve městě

4. Rozvoj města a urbanismus

• důsledné prosazování respektování pravidel a kritérií pro novou výstavbu
• zapojení odborníků a veřejnosti do projednávání a plánování zásadních rozvojových projektů
• vytvořit podmínky pro vstup nových investorů
• zapojit se více do spolupráce s nejbližšími městy, kde jsme schopni zajistit rychlou dopravní dostupnost, v otázce tvorby průmyslových zón a zaměstnanosti
• Pokračující snaha a jednání s okolními obcemi o jejich připojení k městu Karlovy Vary ve formě městských částí

Regulace výstavby
• soulad výstavby objektů s tradicí a pojetím koncipování staveb v posuzovaném území, respektování požadavků územního plánu
• dopracování regulace územního plánu
• rozhodování na základě odborných podkladů, nezávislého hlediska a rozvojových požadavků města
• zpracování regulačních plánů pro vybrané lokality

Architektonický dozor
• dohled nad architektonickou úrovní připravovaných staveb jednotlivých investorů
• u významných staveb města nebo k návrhu využití či zastavění významných lokalit bude preferováno zadání projektových prací formou architektonické, popřípadě urbanistické soutěže

Koncepce rozvoje města
• průběžná aktualizace zásadního koncepčního materiálu rozvoje města, Strategického plánu udržitelného rozvoje města (SPURM), zapojení veřejnosti do diskusí o prioritách dalšího rozvoje
• nejvyšší prioritou je exaktní zpracování nového územního plánu s respektováním odborných hledisek tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj města, přičemž nelze připouštět jeho účelové změny

Dolní nádraží a přilehlé území
• podpořit za stanovených podmínek vzešlých z Územní studie největší urbanistický projekt ve městě, který přinese revitalizaci Dolního nádraží a přilehlých prostor včetně komunikací
a infrastruktury spolu s projektem modernizace hlavní přestupní stanice MHD směrem k jejímu multifunkčnímu využití pro MHD, propojení s železniční, regionální i dálkovou dopravou a parkovacím domem.
• Podpora městské tržnice (tržiště) v návaznosti na uvedený komunikační uzel

Horní nádraží
• aktivní komunikace se správou železničních a dopravních cest (SŽDC), která povede ke komplexní revitalizaci území Horního nádraží a návazně jeho propojení na centrum města.

5. Lázeňství a cestovní ruch

Zachování lázeňského rázu města
• uchování a rozvoj Karlových Varů jako tradiční lázeňské a kulturně-historické destinace
• podpora lázeňství a cestovního ruchu jako klíčové oblasti pro ekonomiku města a největšího nositele zaměstnanosti ve městě
• podpořit omezení individuální dopravy v lázeňském území a podpořit výstavbu parkovacích domů, záchytných parkovišť a výstavby navigačního a informačního systému

Ochrana přírodních léčivých zdrojů – Statut lázeňského místa
• uplatňovat dikci nového Statutu lázeňského místa, stěžejního dokumentu pro účinnou ochranu cenného lázeňského území
• podpora objektivního, vědecky podloženého prokazování účinnosti tradiční lázeňské léčby - podpora rozvoje činnosti Balneologického institutu

Zkvalitnění propagace města
• cílená a efektivní propagace města v rámci České republiky a zahraničí
• poskytování profesionálního informačního servisu pro návštěvníky města současné, budoucí a potencionálně budoucí
• podpora role Infocentra a jeho prostřednictvím podpora moderního destinačního managementu
• intenzivní využití spolupráce s přirozenými partnery, kterými jsou na jedné straně Karlovarský kraj a příslušné státní orgány, na straně druhé pak individuální podnikatelské subjekty a jejich oborová profesní sdružení
• smysluplná koordinace subjektů, v nichž má město možnost kontroly - společnosti s účastí města, městem vlastněné, kontrolované či zřizované, odborné komise Rady města a poradní orgány - nebo je přímo řídit tak, aby byl maximalizován synergický efekt

Vytváření vhodného prostředí pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství
• využití potenciálu Karlových Varů v oblasti cestovního ruchu jako destinace s kulturně-historickým dědictvím města a regionu, destinace hostící vrcholné sportovní události, destinace golfové a kongresové
• využití synergického efektu jednotlivých aktivit k podpoře a doplnění primární oblasti - lázeňství
• důraz na podporu kvality služeb v lázeňství a cestovním ruchu s odpovídající strategií v oblasti investic, marketingu a dalších činností zajišťujících podmínky pro návštěvníky města a fungování systému jako celku
• podpořit rozvoj kongresové turistiky s rozvojem nových trendů v cestovním ruchu
• podpora vzniku vzdělávacího systému v lázeňském lékařství, balneologii, fyzioterapii - zakotvení fakulty/katedry veřejné vysoké školy v KV
• aktivně spolupracovat s Karlovarským krajem na rozšíření leteckých linek
• spolupracovat s ostatními městy trojúhelníku na poli sdílení kultury a cestovního ruchu

Karlovy Vary - lázně i pro obyvatele města
• přiblížení lázeňství obyvatelům města
• podpora rozvoje lázeňské infrastruktury pro obyvatele Karlových Varů

6. Kultura, sport a volnočasové aktivity

Grantová politika - preambule
• během roku 2015 na základě objektivních údajů vyhodnotit stávající systém podpory kultury a sportu, případně tento systém revidovat tak, aby byl rovnocenný, vyvážený a proporčně spravedlivý, zohledňující efektivitu vynaložených prostředků podle stanoveného klíče
• zachovat stávající kulturní, sportovní i volnočasové aktivity, včetně KSO jako symfonického tělesa, zabývat se možnostmi zvýšení podpory i vrcholového sportu a vytvářet podmínky pro vznik nových společensko-kulturních aktivit

6.1 Kultura

Podpora festivalů a stálých akcí - na bázi dotací
• zachování a podpora tradičních kulturních akcí, jako jsou MFF, Jazzový festival, folklorní festival apod.
• zachování stávajících tradičních akcí pořádaných městem
• podpora významných akcí přitažlivých z hlediska cestovního ruchu
• podpora kulturních akcí pro mladé lidi – kluby, festivaly
• podpořit kulturní vyžití i pro střední generaci a seniory – pravidelné tance s živou hudbou, odpolední čaje, zábavy apod.

Karlovarský symfonický orchestr
• zachování současné finanční podpory orchestru v roce 2015, zpracování analýzy hospodaření orchestru, na základě jejíchž výsledků bude podpora případně upravena
• vytvoření prostoru pro vlastní komerční činnost a zvýšení samofinancování tělesa, včetně propagace a marketingu v rámci lázeňského trojúhelníku
• zapojení orchestru ve větší míře do aktivit směrem k seniorům
• pokračování snahy o zapojení Karlovarského kraje a dalších měst regionu do podpory KSO

Městské divadlo, divadelní činnost
• zachování nabídky vlastní profesionální divadelní tvorby v Městském divadle při průběžném vyhodnocování její úspěšnosti
• podpora místní divadelní tvorby v jednotlivých spolcích na bázi dotací

Městská galerie
• zachování stávajícího prostoru galerie
• zachování prostoru města pro prezentaci v galerii, s výstavami regionálních výtvarníků

Divadlo Husovka
• zachovat prostor pro klubovou tvorbu
• dokončit rekonstrukci celého areálu Husovky

Lidový dům
• podporovat kulturní aktivity v Lidovém domě jako kulturně společenském centru ve Staré Roli

Letní kino
• zajistit co nejširší využití areálu pro kulturní aktivity v letních měsících

KV Aréna
• zpracování koncepce pro využití KV Areny jako kulturního centra pro významné akce

6.2 Sport a volnočasové aktivity

Každodenní a rekreační sport pro občany
• rozvíjet sportovní zařízení v majetku města a městem podporovaná pro potřeby veřejnosti - školní hřiště, tělocvičny, sportovní haly i víceúčelové
• podpora sportu, zejména mládežnického, včetně podpory dobrovolných trenérů mládeže, tj. klubů a oddílů, které dlouhodobě a kvalitně s mládeží pracují
• podpora sportovních aktivit hendikepovaných sportovců a sportujících seniorů

Vrcholový a výkonnostní sport
• podpora sportovním odvětvím, jejichž výsledky budou zviditelňovat Karlovy Vary v republikovém i mezinárodním měřítku
• hledání možnosti stabilní podpory ledního hokeje jako největšího sportovního odvětví, analýza možnosti majetkové účasti města v klubu spojená s analýzou dopadů na ekonomiku města a analýzou rizik
• efektivní kontrola využívání městských financí poskytovaných na účely vrcholového
a výkonnostního sportu
• podpora akci Vyhlašování nejlepších sportovců města a Sportovní unie Karlovarska

Vize sportovních Karlových Varů
• v návaznosti na budovaná sportovní centra nabídnout všechny přednosti města pro konání význačných sportovních a kulturních akcí, ale i běžných sportovních soustředění
• podpora vrcholných sportovních akcí národního a mezinárodního významu

KV Aréna a další sportoviště - bazénové centrum, hala pro míčové sporty
• efektivní řízení a kontrola hospodaření těchto zařízení s důrazem na hospodárné a účelné čerpání finančních prostředků
• intenzivní a efektivní využití všech sportovišť

7. Sociální oblast, senioři

7.1 Sociální služby
Koncepce poskytování sociálních služeb
• podpora poskytování sociálních služeb a dalších činností v této oblasti:

• pro osoby se zdravotním postižením: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny
• sociální prevence pro děti a mládež: nízkoprahová denní centra pro děti a mládež, podpora prevence sociálně patologických jevů s důrazem na oblast prevence kriminality
a protidrogové prevence
• sociální prevence s ohledem na potřeby území: azylové domy, domy na půl cesty
• sociálního poradenství na úrovni obcí s rozšířenou působností
• podpora vzniku chráněné dílny pro zaměstnávání našich handicapovaných spoluobčanů

Podpora neziskových nestátních organizací poskytujících sociální služby
• podpora kvalitním dlouholetým poskytovatelům sociálních služeb
• finanční i nefinanční podpora v činnosti NNO pro občany města Karlových Varů

Zajištění kapacity pobytové služby sociální péče
• příprava a realizace pobytových zařízení - domov důchodců, domovy s volitelnou pečovatelskou službou, hospic, penzion pro důchodce v lokalitě Okružní, Stará Role
• aktivní vyhledávání investorů pro stavbu těchto zařízení

Bezbariérový přístup u veřejných budov ve vlastnictví města
• aplikace schváleného generelu bezbariérových tras a bezbariérové dopravy
• další rozšíření přístupnosti osobám s omezenou možností pohybu a orientace - nejedná se pouze o vozíčkáře a tělesně postižené, ale i osoby zrakově a sluchově postižené, osoby s kočárky apod. důsledným dohledem stavebního úřadu při stavebním a kolaudačním řízení

7.2 Zdravotnictví
• větší spolupráce s Karlovarskou krajskou nemocnicí
• poskytnout součinnost a spolupracovat při případném zřízení PAZS v Karlových Varech

8. Vzdělání a mládež
• podpora vzdělávání a školství jako zásadní investice do vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel Karlových Varů
• podpora rozvoje vysokého školství ve městě
• materiální podpora v rámci vybavenosti základních a mateřských škol
• zvýšení důrazu na získávání finančních a materiálních zdrojů - využití operačních programů fondů EU, dotací Karlovarského kraje, sponzoringu soukromých firem
• sledování aktuálních informací o demografickém vývoji obyvatelstva Karlových Varů, naplněnosti a kapacity školských zařízení a příjem adekvátních opatření
• zajištění metodické podpory vedení škol ze strany příslušných odborů města Karlovy Vary
• podpora aktivit, které nabízejí celoživotní vzdělávání občanů ve všech oblastech jejich života
• zvýšení podpory projektům, které pomohou eliminovat nežádoucí sociálně patologické jevy dětí, žáků a mládeže
• snížení ceny školkovného (pobytného) pro karlovarské děti v maximální možné míře, případně jeho eliminace
• připravit koncept městských jeslí

9. Životní prostředí a čistota města

• stálý důraz na zlepšování čistoty města

Zkvalitnění systému nakládání s odpady - podpora třídění a recyklace odpadu
• optimalizace a posílení sítě lokalit umístění sběrných nádob na tříděný odpad
• umísťování velkoobjemových kontejnerů a zajištění jejich pravidelného odvozu, jednou ročně možnost odvozu domácího odpadu vyhlášením tzv. "hromádek"
• zefektivnění činnosti sběrných dvorů, posílení mobilního sběru nebezpečných odpadů
a zajištění vyšší informovanosti o jejich službách
• likvidace černých skládek
• zavedení systému nakládání s bioodpady
• realizace soustavné informační a propagační kampaně v Radničních listech
• rozpracovat možnost vypsání komplexního výběrového řízení pro svoz a likvidaci odpadu tak, aby v budoucnu byla v Karlových Varech jen jedna svozová společnost s cílem minimalizace ceny za odvoz pro domácnosti

Teplárna
• vyhodnotit a podpořit možnost investic do nových technologií s cílem snížení ceny tepla
a zvýšení ochrany životního prostředí
• vytvořit podmínky pro snížení ceny tepla ve městě

Údržba a rozvoj ekologické veřejné dopravy
• podpora obnovy a dalšího rozšíření vozového parku autobusů MHD s důrazem na ekologii
a ekonomiku jejich provozu
• podpora nízkopodlažních autobusů a tím doplnění vysoce užitné hodnoty MHD
• hledání dalších možností jak v lázeňské i obchodní části města využívat ekologické způsoby dopravy

Šetrné nakládání s lázeňskými lesy
• údržba lázeňských lesů s cílem zvýšení plochy původních dřevin
• spolupráce se soukromými subjekty na obnově lesních altánů, památných míst
a vyhlídek
• zajištění kvalitního značení a vybavení vycházkových tras pro využití obyvatel města i jeho lázeňských hostů

Rozvoj veřejné zeleně a parků
• větší míra realizace parkových úprav a nové výsadby zeleně i mimo centrum Karlových Varů
• zajištění dostatečné údržby těchto ploch
• účinná podpora práce Správy lázeňských parků v údržbě stávající zeleně i v kultivaci ploch zanedbaných
• striktní dodržování územního plánu a vyhlášky města týkající se ochrany městské zeleně
• podpořit výsadbu květin a zeleně ve vhodných lokalitách města a rozšířit počty závěsných květinových košů
• udržovat pítka, lavičky a městský mobiliář a sjednotit městský informační systém
• využít území od Galerie umění, kolem letního kina, Poštovního dvora a Beethovenova pomníku k vybudování botanického parku

Zajištění čistoty města
• pravidelné čištění města bez výraznějších omezení pro obyvatele
• posílení ručního čištění města, zejména pěších zón
• pravidelné a systémové využití veřejně prospěšných prací pro zlepšení čistoty vnitřních
i okrajových částí města
• zapojení městské policie do monitorování čistoty města a operativní hlášení problémových lokalit
• snížení poplatku ze psů a zvýšení počtu košů na psí exkrementy

Další činnosti na úseku ochrany životního prostředí
• prosazování důsledné ochrany přírody a krajiny, podpora účinné metody likvidace invazních rostlin (bolševník, křídlatka, netýkavka)
• opatření k minimalizaci hlukově náročných stavebních a rekonstrukčních prací v lázeňském území v průběhu hlavní lázeňské sezóny
• zmapování staré ekologické zátěže na území města a zajištění jejího zabezpečení

Podpora cyklistiky
• podpora dobudování cyklostezky Ohře přes městské části Tuhnice, Dvory, Doubí
a Tašovice
• vytvoření páteřní sítě cyklostezek, která umožní bezpečný průjezd cyklistů městem
• postupná integrace cyklodopravy podle schváleného generelu

10. Bezpečnost města
• pokračování v modelu mobilní obchůzkové služby městské policie, zvýšení efektivity její činnosti v okrajových částech města, zvláště v pěších zónách pěší hlídky
• modernizace a rozšíření MKS - městského kamerového systému, modernizace služební techniky
• posílení dohledu u dětských hřišť, škol, sportovních a volnočasových areálů
• důraz na profesionalitu městské policie

11. Doprava, městská hromadná doprava
• úprava sazby ročního předplatného v MHD: děti, studenti základních a středních škol
a důchodci od 65 let za 1 Kč denně v roce 2015, provedení analýzy hospodaření DPKV
a rezerv rozpočtu s vyhodnocením dalšího možného snížení tarifů
• zajistit realizaci promyšlených a s občany prokonzultovaných rekonstrukcí komunikací ve městě; hlavním hlediskem při rekonstrukci bude ideální využití komunikací a dostatek parkovacích míst; příprava konkrétního plánu nového osvětlení ulic
• zajistit prioritu oprav komunikací, které používá MHD a dále příjezdové komunikace ke zdravotnickým zařízením, které intenzivně využívají sanitky

12. Karlovarská karta
• nabídnout občanům ucelený systém funkcí Karlovarské karty, která v sobě kromě přepravní karty zahrnuje elektronickou peněženku, čtenářskou kartu do knihoven, sportovišť, bazénů, kartu pro nákup vstupenek, kartu přístupových, stravovacích a docházkových systémů
a studentský průkaz.