Audit v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) způsobil nebývalý rozruch. Už v pátek se k němu vyjádřili bývalí manažeři z České zdravotní David Hanzl a Miloš Dobiáš.

„Auditorská zpráva za šest milionů, kterou jsem viděl, pro mne není forenzním auditem v pravém slova smyslu. Očekával bych mnohem víc,“ řekl Hanzl a ohradil se proti tvrzení, že Česká zdravotní nedělala výběrová řízení.

S výsledkem auditu se seznámil i současný předseda představenstva KKN Jiří Fojtík. Na přímý dotaz Deníku, jaká opatření v KKN chystá a zdali nezvažuje například odvolání všech tří ředitelů nemocnic v Karlových Varech, Sokolově i Chebu (jedná se o Jiřího Štefana, Věru Procházkovou a Kamila Kastnera), odpověděl: „Toto nepřísluší představenstvu, ale spadá do výlučné pravomoci Valné hromady, která má pravomoc jmenovat či odvolávat ředitele nemocnic. Chystáme ale nový model řízení KKN, ve kterém ředitelé jednotlivých nemocnic chybí,“ připustil Fojtík.

V podobném duchu se vyjádřil i další člen představenstva Lubomír Orálek: „Dovedu si představit personální změny v KKN, ale je potřeba nejprve informace z auditu důkladně vyhodnotit.“

Přitom právě rada kraje pověřila nový management krajské nemocnice, aby urychleně provedl celou řadu opatření. Například uložila představenstvu „vyvodit odpovědnosti včetně důsledků ve vazbě na skutečnost, že v KKN, a.s., chybí dokumentace a podklady k případům prověřovaným forenzním auditem“.

Hejtman Josef Pavel k návrhu na možné odvolání ředitelů redakci odpověděl: „Vůbec nerozumím slovům pana Fojtíka, protože žádný dokument o změnách schválený představenstvem Valná hromada k dispozici nemá a neměla. Je věcí představenstva takové návrhy projednat, dát k nim relevantní zdůvodnění (ne pouze domněnky) a pak je předložit Valné hromadě. Doporučuji předsedovi představenstva, aby se v tuto chvíli zaměřil na plnění opatření uložených Radou Karlovarského kraje a na jejich okamžitou realizaci, protože stěžejní věcí je teď pro nás náprava systému hospodaření v nemocnici.“

Z hejtmanova prohlášení je zřejmé, že odvolání ředitelů nepovažuje za prioritu.

Z našeho rozhovoru s Jiřím Fojtíkem ale vyplynulo, že opatření požadovaná hejtmanem a radou kraje se již realizují. Výsledkem je, že za srovnatelné období 1 – 7/2008 hospodaření KKN vykázalo ztrátu 15,9 milionu oproti loňské ztrátě, způsobené managementem České zdravotní, ve výši 52,9 milionu korun.

„Letošní ztráta by byla ještě nižší, ale ovlivnila ji skutečnost, že VZP nám doúčtovala šest milionů korun zejména za nedodržení poklesu objemu zdravotní péče v sokolovské nemocnici ve druhé půlce loňského roku,“ řekl Fojtík, který zároveň upozornil, že finanční plán schválený Valnou hromadou na uvedené období v letošním roce počítal se ztrátou vyšší, tedy 29,4 milionu korun.

Podle našich informací se rada kraje na svém nejbližším zasedání odvoláním ředitelů zabývat nebude.