Aby město nepřekračovalo množství komunálního odpadu, které je povoleno na jednoho občana, je nutné třídit neboli separovat odpady. Kromě barevných kontejnerů pořídilo město i tašky do domácností, které jsou přímo určeny na papír, plasty a sklo. Ty se vydával zájemcům zdarma od loňského roku. Vydala se jich ale zatím pouhá čtvrtina z celkového počtu.

V Březové je 13 stanovišť s velkoobjemovými kontejnery na separovaný odpad. Dále jsou ve městě dva sběrné dvory na velkoobjemový, separovaný nebo komunální odpad. K dispozici je i místo pro vyřazené elektrospotřebiče.

"Bohužel se v kontejnerech černé barvy na komunální odpad stále objevuje mnoho papírových krabic, plastových obalů nebo elektrospotřebičů, které do tohoto odpadu nepatří a ubírají městu počet kilogramů z povoleného množství komunálního odpadu na občana," říká místostarosta Březové Jaroslav Bělíček.

Dále se k zahrádkářským koloniím přistavují kontejnery na bioodpad, kam patří například větve nebo tráva. I v těchto kontejnerech se pravidelně objevuje starý nábytek, stavební suť nebo další komunální odpad. Následně při uskladnění není městu tento kontejner evidován a účtován jako bioodpad, ale jako odpad komunální.

"Opakovaně a po několikáté tedy upozorňujeme, že náklady na likvidaci odpadu za jednoho občana jsou více než tisíc korun. Z toho si občan zaplatí svůj roční poplatek a zbytek za něj hradí město z rozpočtu. Město musí však hradit i pokutu v případě překročení výše zmíněného povoleného limitu množství komunálního odpadu na občana," vysvětluje Bělíček.

Kvůli tomu se náklady stále zvyšují. Občané vytváří podle vedení města větší a větší množství odpadu a velká část občanů odpady stále netřídí. "Je třeba zmínit, že se ve srovnání s okolními obcemi stále

jedná o nižší sazbu tohoto poplatku. Opětovně proto apelujeme na všechny občany, aby odpady třídili. Zákon o odpadech je nekompromisní a čím více bude město platit za svoz a likvidaci komunálního odpadu, tím pravděpodobnější bude další zvyšování poplatku pro občany," dodává místostarosta.

Poplatek za svoz odpadu v Březové je 600 korun na osobu a rok. Jeho splatnost je do 30. června.