Kdy byly založeny Karlovy Vary? Seriózní odpověď na tuto otázku by měla mít tuto podobu: Přesné datum založení trvalého lidského sídliště u Vřídla není známo, předpokládáme však, že spadá do poloviny 14. století. Badatelé o dataci založení Varů vedou učené a někdy i komické spory již po staletí. Je kuriózní a obdivuhodné, že město Karlovy Vary, o němž nevíme, kdy bylo založené, pravidelně a suverénně oslavuje své kulatiny, jež se vztahují k roku 1358.

Karlovy Vary letos oslavují 650. výročí svého založení.Oprávněnost těchto oslav je diskutabilní, protože letopočet 1358 jako datum vzniku našich nejslavnějších lázní je historickými prameny nedoložitelný. Byl ale jako takový uznán našimi předky roku 1858, kdy lázně v měsíci září uspořádaly velkolepou třídenní oslavu svého 500. jubilea. Její iniciátoři v čele s lázeňským lékařem dr. Rudolfem Mannlem vycházeli z lapidárního údaje, který ve svém díle Popis Smrčin uvádí humanista Caspar Bruschius (resp. jeho pozdější editor a spoluautor Zachariáš Theobald).

Po sto letech, v roce 1958, pak město slavilo své 600. výročí, bez ohledu na to, že stejné výročí bylo oslavováno již v roce 1949, což je dle mého soudu pravděpodobné datum reálného založení lázeňského sídla u karlovarských therem. Kulatiny založení vřídelního města se pak slavily také roku 1988. V karlovarském písemnictví uplynulých 500 let nacházíme pestrou a někdy bizarní plejádu názorů na okolnosti a dataci vzniku lázní. Uváděné bájné letopočty oscilují mezi léty 664, 1309, 1325, 1347, 1349, 1350, 1358 a 1370. Ti autoři, kteří se přiklánějí k roku 1370, vycházeli z toho, že onoho roku byly Vary dne 14. srpna v Norimberku povýšeny Karlem IV. na roveň královského města. Příslušnou listinu ovšem nelze považovat za listinu zakládací. Již z jejího znění je nepochybné, že privilegium bylo roku 1370 uděleno již existující sídelní lokalitě. Ta mohla vzniknout v souvislosti s léčivými prameny nebo s místní produkcí vápna z vřídelního kamene.

Ve světle dosavadního poznání se jeví nejpravděpodobnějšími letopočty založení Karlových Varů roky 1347 (dle A.L.Stöhra) či 1349 (podle K. Ludwiga). Rok 1358 lze vztáhnout pouze na výstavbu opevněného panského sídla (dnes Zámecká věž) v již existující obci. Smiřme se s tím, že skutečné datum založení vřídelního města nám historické anály zřejmě už nikdy neprozradí.

Buď jak buď, slavit se má a u narozenin města či krásné ženy není podstatné, jestli se o nějaký rok mýlíme. Je dobré, že Vary letos své úctyhodné jubileum oslavují. Mají totiž k oslavě skutečně pádný důvod. Již zhruba 650 let jsou nejslavnějšími a nejvýznamnějšími lázněmi zemí Koruny české. To je objektivní skutečnost, ať už s ní subjektivně souhlasíme, či nikoliv. Chraňme fenomén zvaný Karlovy Vary, toto vzácné duchovní a hmotné dědictví vzniklé součinností přírody a lidské práce mnoha generací. Nepoškozujme je sobeckým pragmatismem současnosti, žabomyšími spory, ignorancí, zlovolnou hamižností a totální rezignací na trvale platné ideály.

Dr. Stanislav Burachovič, Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary