Opatření koptimalizaci lůžkového fondu Karlovarské krajské nemocnice schválené usnesením rady KK dne 17.7.2007 pod č.j. 514/07/07 považuje klub zastupitelů KSČM vKrajském zastupitelstvu Karlovarského kraje, za jeden zdalších nesystémových kroků vprocesu řízení zdravotnictví Karlovarského kraje vedoucí kzhoršující se zdravotní péče o obyvatele kraje.

Uvedená optimalizace se pokouší transformovat lůžkový fondu bez předchozí návaznosti na koncepci zdravotnictví Karlovarského kraje, která nebyla dosud zpracována a zdravotní plán schválený Zastupitelstvem KK je překonaný, neboť metoda řízení Strategické aliance“ se neosvědčila. Vroce 2006 po neprůhledném výběrovém řízení byla řízením Krajské nemocnice pověřena společnost Česká zdravotní a.s., jejímž hlavním úkolem bylo předat Know – How kefektivnímu řízení společnosti v oblasti personální politiky, sjednávání a uzavírání dodavatelských smluv, vedení účetnictví, implementace informačních systémů, kontrolní činnosti, přípravy, realizace veřejných zakázek a výběrových řízení, marketing a vztah kveřejnosti. Dále měla uvedená společnost mimo jiné zajišťovat vypracování koncepce zvyšování kvality zdravotní péče poskytované nemocnicí. Od počátku roku 2006 je opatření koptimalizaci lůžkového fondu jeden zprvních pokusů o „koncepční“ přístup křízení nemocnic, který je charakteristický silnými centralizačními tendencemi a koncentrací špičkové odborné péče do jednoho místa. Tato skutečnost má za následek zhoršení dostupnosti lékařské péče pro podstatnou část obyvatel Karlovarského kraje, zejména zjeho okrajových částí.

Opatření koptimalizaci lůžkového fondu je řešeno zejména zpohledu dvou základních kritérií, tj. procento obložnosti a rychlosti obrátky pacienta na lůžku. Přesto, že je deklarováno použití počítačové simulace scílem optimalizovat proces využití lůžkového fondu, objevují se indikátory, které signalizují, že výsledek počítačové simulace byl předem zadán, nebo byla chybně užita vstupní data. Např. plánovaná obložnost po optimalizaci na interně vNemocnici Cheb ve výši 100 % je obložnost naprosto hypotetická a při správném zadání jakékoliv počítačové simulaci by tento výstup nemohl být akceptován.

Zvýšení obrátky pacientů na lůžku ve svém důsledku znamená zkrácení doby hospitalizace pacienta a jeho následné doléčení vdomácím prostředí, nebo na lůžku následné péče, což bude vyžadovat zvýšení počtu těchto lůžek. Tuto skutečnost navrhovaný systém neřeší.

Optimalizační proces, jak bylo uvedeno vykazuje silné centralizační snahy, které mají dopad zejména na nemocnici vChebu, kde tento proces má dlouhodobý, cíleně řízený charakter. Vjeho důsledku došlo postupně kuzavření řady oddělení, např. plicní, infekční, kožní, oční. Tato skutečnost má řadu negativních dopadů, zejména vpersonální oblasti, kdy se nedaří obsazovat oddělení nemocnice kvalifikovaným, zejména lékařským personálem a dochází kpoklesu zájmu o práci vnemocnici u nových absolventů lékařských fakult. Tento trend může mít za následek dále se prohlubující krizi a může vést až kuzavření nemocnice nebo změnu její struktury.

Tato skutečnost je mimo jiné zapříčiněna i faktem, že rozhodovací pravomoc je soustředěna pouze vrukou velmi úzké skupiny lidí, tj. vrukou Rady Karlovarského kraje, která představuje valnou hromadu akciové společnosti. Takto nadefinované pravomoci schválilo zastupitelstvo Karlovarského kraje hlasy současné vládnoucí koalice ODS a ČSSD. Klub zastupitelů za KSČM na toto nebezpečí upozorňoval a navrhoval, aby rozhodovací pravomoci byly vrukou celého zastupitelstva.

Ztohoto pohledu se pak jeví Výzva Rady Města Chebu představitelům kraje ve věci zdravotní péče na chebsku jako „pláč nad rozlitým mlékem“, neboť to byli i zástupci této rady, kteří podpořili svými hlasy soustředění rozhodovacích pravomocí do rukou Rady Karlovarského kraje.

Co může ve svých důsledcích proces optimalizace lůžkového fondu Karlovarské krajské nemocnice a.s. znamenat pro občany:

- zhoršení dostupnosti lékařské péče zejména pro občany zokrajových částí,

- zhoršení úrovně lékařské péče vdůsledku absence lůžek následné péče,

- zvýšené náklady na dopravu spojené snávštěvou lékaře,

- destabilizaci nemocnice Cheb

- nerovnoměrné rozložení lékařské péče vkraji,

- problematické řešení některých akutních zdravotních situací vdůsledku zvýšené dojezdové vzdálenosti do odborného lékařského centra a zvýšené riziko ohrožení zdraví.

Co navrhujeme:

- okamžitě zastavit proces realizace optimalizace lůžkového fondu nemocnic,

- urychleně zpracovat koncepci rozvoje zdravotnictví Karlovarského kraje ve variantních podobách,

- výstupy zkoncepce projednat slaickou a odbornou veřejností,

- na základě konsensuálně schválené koncepce zpracovat realizační programy vedoucí knaplnění koncepce,

- sohledem na nepříznivý vývoj vhospodaření nemocnice zavést krizové řízení a zadat forenzní audit sveřejnou kontrolou jeho výstupů.

Klub KSČM konstatuje, že současná situace ve zdravotnictví kraje, dále zhoršena souborem ekonomických opatření schválených Parlamentem ČR nevytváří rovné podmínky občanů kpřístupu klékařské péči a může mít dopad na úroveň zdraví vysoké části populace společnosti.