Účelem záměru je zamezení negativního vlivu povodňových průtoků. Navrhovaná technická opatření budou jímat a bezpečně transportovat povrchové vody mimo zastavěné území. Hrubé náklady stavby nyní činí 6.200.000 Kč bez DPH. „Projektovou dokumentaci včetně dokladové části a pravomocného územního rozhodnutí jsme zaslali dne 19. 4. 2018 na Ministerstvo zemědělství ČR k posouzení návrhu a v případě kladného hodnocení budou zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení a bude podána žádost o dotaci z programu 126 260 Podpora prevence před povodněmi IV,“ uvedla starostka Věra Baumanová. V případě vydání kladného hodnocení bude uzavřena trojdohoda mezi městem Nové Sedlo a Povodím Ohře a stavba by mohla být realizována v roce 2019.