Doupovské hory, Tisovec, Šibeniční vrch a Borecké rybníky, přírodní rezervace Oceán nebo Rolavská vrchoviště. V regionu Karlovarského kraje se nachází řada  přírodních rezervací, o které se stará Karlovarský kraj či Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Začátkem roku vydá Karlovarský kraj novou publikaci, která bude přehledně mapovat zvláště chráněná území. Půjde o brožuru v nákladu dvou tisíc kusů. K dispozici bude například v krajské knihovně nebo přímo na odboru životního prostředí krajského úřadu.

Krajům vznikla před lety povinnost vyhlásit na vybraných lokalitách zvláště chráněná území v kategorii stanovené nařízením vlády jako přírodní rezervace nebo přírodní památka. Díky tomu se v regionu počet těchto území značně zvýšil. „Kraj začal v návaznosti na nařízení vyhlašovat nová zvláště chráněná území v roce 2010 a proces pořád běží. V současnosti je na území regionu celkem 51 maloplošných zvláště chráněných území, jež jsou v působnosti Karlovarského kraje. Jsou specifická pestrostí biotopů, někdy i v kombinaci s chráněným fenoménem v podobě vzácného živočicha nebo rostliny. Kraj na péči o tato území vynakládá nemalé finanční prostředky, které se snaží získat také z externích zdrojů, a jsme v tom velmi úspěšní,“ řekl náměstek hejtmana Karel Jakobec.

V minulých letech získal kraj dotaci na zásahy v evropsky významných lokalitách Doupovské hory, Tisovec, Šibeniční vrch a Borecké rybníky v celkové výši 6,2 milionu korun. Cílem bylo zlepšit perspektivu chráněných fenoménů zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit. Další evropská dotace ve výši 400 tisíc korun směřovala do Doupovských hor na zpracování odborných dokumentů zvláště chráněných území v tomto místě.

„Budeme žádat nyní v novém, už třetím programovém období Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Z fondů EU je k rozdělení v ČR poskytnuto zhruba 61 miliard korun,“ uzavřel Karel Jakobec s tím, že by se příspěvek využil mimo jiné na úpravu přírodní rezervace Oceán v Krušnohoří.