„Chodov je posledním z větších měst v kraji, které je zatím bez obchvatu. Jsem ale pevně přesvědčen o tom, že sis jej zaslouží, a to v souvislosti se stupňující se intenzitou dopravy a také s ohledem na další rozvoj města. V krajském rozpočtu se proto pro příští rok počítá s částkou ve výši tři miliony korun, která bude využita na projektovou dokumentaci,“ uvedl neuvolněný zastupitel s gescí v oblasti dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš. Plánovaný obchvat v délce 5,9 kilometru si klade za cíl odvedení tranzitní a těžké nákladní dopravy z průjezdního centra města a zkvalitnění a zkapacitnění dopravy na Podkrušnohorské paralele.

„Zejména pro obyvatele Chodova by obchvat znamenal velkou úlevu. Město je průjezdním bodem pro značné množství nákladní a tranzitní dopravy, což je citelné zejména v době dopravní špičky, kdy se musí řidiči obrnit značnou dávkou trpělivosti. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli jednoznačně vyplynula potřeba řešit oblast dopravy. A právě chystaný obchvat povede nejen ke zklidnění dopravní situace v ulicích Chodova, ale také ke zvýšení bezpečnosti provozu“ doplnil starosta města Chodov Patrik Pizinger.

Vlekaři v Bublavě slibují lepší úpravu svahů
Vlekaři v Bublavě slibují lepší úpravu svahů i jedny z nejnižších cen u nás

Vzhledem k náročnosti stavby nyní pracuje Krajská správa a údržba silnic na technické studii, která řeší umístění stavby, a to včetně předpokládaných záborů dotčených pozemků, dále zásahy do chráněných ložiskových území, návrh umístění křižovatek a řešení křížení se železnicí, etapizaci projektu výstavby a další. Tato dokumentace pak bude využita ve zjišťovacím řízení v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Kompletní náklady projektu by mohly dosáhnout částky 950 milionů korun.