Geniální podvod, nebo nepochopená snaha pomoci? Co se skrývá za záměrem vybudovat od základu novou vesnici v jednom z nejcennějších koutů evropské přírody? Jde jen o snahu za každou cenu vydělat velké peníze, nebo o špatně vypracovaný, ale dobře myšlený podnikatelský záměr? Co a kdo za tím vším stojí?
Řada otázek provází projekt výstavby třiceti rodinných domů u malé krušnohorské obce Přebuz. Spor původně vedený jen v rámci obyvatel obce nyní přerůstá do boje mezi státními orgány. Objevují se nové skutečnosti, odhalují pochybení a kupí pochybnosti. S projektem přišel v roce 2001 údajný podnikatel (dodnes není možné nalézt jej v databázi podnikatelských subjektů, zato v seznamu spolupracovníků StB pod krycím jménem „Otec“ ano), emeritní člen opery plzeňského divadla František Havelka z Plzně, který od Pozemkového fondu ČR koupil levně pozemky v místech po druhé světové válce zaniklé obce Rolava. Měla následovat investice v hodnotě 150 milionů korun. Vedení obce Přebuz, která je jen kilometr daleko a pod níž by nová osada spadala, bylo nadšeno. Krajský úřad však v září 2001 projekt výstavby nových domů na zelené louce (doslova) zamítl.

Krajský úřad kryje podvod

Konflikt se naplno rozhořel v roce 2005, kdy zastupitelstvo obce Přebuz schválilo zadání Územního plánu obce Přebuz, jehož součástí je plánovaná výstavba 30 rodinných domů v území Rolava. Přestože vedení obce vědělo o námitkách orgánu ochrany přírody Městského úřadu Kraslice proti tomuto návrhu a bylo opakovaně upozorněno, že je jeho zákonnou povinností návrh předložit k posouzení krajskému úřadu, neučinilo tak. Možná právě proto, že o námitkách vědělo. To, že nebylo vydáno stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody může mít dalekosáhlé následky pro Českou republiku. Navrhovaný záměr výstavby nové Rolavy totiž významně negativně ovlivní hned několik lokalit Natura 2000, což se může stát předmětem stížností k Evropské komisi.
Pochybení však nijak nevyvedlo z míry Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje považuje zadání Územního plánu obce Přebuz za bezchybné. Zejména proto, že jejich úředničtí kolegové z odboru životního prostředí a zemědělství nepožadovali žádná expertní posouzení a uzavřeli dohodu k zadání. „Břemeno posuzování vlivu výstavby na Naturu se přenese na jednotlivé stavebníky,“ prohlásil vedoucí oddělení ochrany krajiny a zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje Jiří Raška. „Konkrétní záměry na výstavbu budou muset být posuzovány jednotlivě.“ Jinými slovy: Bude schválen územní plán obce, kde bude naplánována výstavba, přestože jde o cenné přírodní území. Koupíte si tu pozemek s vidinou nadstandardního bydlení a úřady vám nakonec stavět zakážou. Protože jste v cenném přírodním území. Nakonec může dojít i k vyvlastnění ve veřejném zájmu, aby tu mohla v poklidu vzniknout rezervace. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Navíc pozlacená. Podnikatel pozemky koupil jako pastvinu, ale nyní je rozprodá jako exkluzivní stavební parcely. Se značným ziskem. Úřady jsou z obliga, dostály zákonu. Co z toho bude mít obec, potažmo starosta, je možné jen odhadovat. Vše je z pohledu zákonů v pořádku, všichni jsou spokojeni. Všichni až na oklamané stavebníky, kterým zůstanou oči pro pláč.

Boj o cennou přírodní lokalitu

Krásně vymyšlený plán má však jednu vadu. Odbor životního prostředí Městského úřadu Kraslice. „Nesouhlasíme s předloženým konceptem Územního plánu obce Přebuz,“ říká rezolutně vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Kraslice Jiří Hejkal. „Plochu navrženou k zástavbě na Rolavě je nutno z územního plánu vyjmout.“ Na stranu odboru se přidává se stejnou razancí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž pracovníci oblast Přebuzi léta detailně zkoumají a nadšeně publikují výsledky své práce, která má vést jedině k vyhlášení území s nejvyšší ochranou. Kraslice navíc začaly hlasitě upozorňovat na pochybení nadřízeného úřadu. „Krajský úřad vážně pochybil, když nevydal stanovisko podle zákona o ochraně přírody během pětiměsíčního projednávání návrhu řešení Územního plánu obce Přebuz.“ Výsledek? Nic! Krajští úředníci dělají mrtvé brouky. A tak se ochránci přírody obrátili přímo na Ministerstvo životního prostředí. „Žádáme ministerstvo, aby zasáhlo a chybu krajských úředníků napravilo,“ potvrdil vedoucí karlovarského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Vladimír Melichar.
Razantně do sporu vstoupil také starosta obce Přebuz Antonín Čouka, který veškeré námitky smetl jedinou větou: „Co se bude dít na území obce, je jen na rozhodnutí této obce.“ Bez ohledu na mezinárodní smlouvy o ochraně přírody, bez ohledu na stanoviska odborníků, bez ohledu na stanovisko nadřízeného úřadu. Navíc Přebuz, čítající kolem 70 stálých obyvatel, požádala o navrácení historického titulu město. „Město Přebuz se musí rozvíjet,“ bouří Antonín Čouka. „Proto na navrženém konceptu Územního plánu obce Přebuz budeme trvat.“ Čili obec bude trvat na zhodnocení pozemků, které jí nepatří. Proč ale nechce stejným způsobem zhodnocovat vlastní pozemky? Proč jsou navrhované rozvojové oblasti v místech, kde pozemky vlastní pan Havelka?
A co na to autor nápadu? Přispěchal s Odbornou expertizou k rozvojovému záměru Výstavba rodinných domků v Rolavě, vypracovanou Stanislavem Štýsem. „Expertiza jednoznačně prokazuje, že výstavba v této lokalitě je vhodná ze všech hledisek,“ konstatuje Havelka. „Navrhuji koncept schválit bez připomínek k této lokalitě.“ Silná slova. Podle této odborné expertizy se v širokém okolí lokality nenachází žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. Ptačí oblast Westerzgebirge je přitom pouhých 2,5 km na sever. Navíc plocha určená k zástavbě je celá přímo v evropské významné lokalitě Krušnohorské plató. Dále je uvedeno, že lokalita má charakter horských slunečních lázní. Přebuz však patří mezi srážkově nadprůměrné oblasti v rámci ČR a bezkonkurenčně nejbohatší v Krušných horách. Problematických závěrů v expertize je tolik, že si Městský úřad Kraslice nechal zpracovat Posouzení odborné expertizy. Ondřej Volf, kterému byla expertiza předána, se zřejmě nestačil divit. Jak například uvádí, konstatování, že realizací připravované výstavby v prostoru Rolava se současná ekologická efektivnost tohoto území zvýší o efekty estetické, rekreační a sociální, je zcela nesmyslné. A v podobném duchu se nese posouzení celé expertizy. Tedy spíše „expertizy“. V závěru pokládá Volf řadu otázek, na něž hledal v oné „expertize“ marně odpovědi: Proč je projekt právě v této lokalitě? Jaký veřejný zájem má větší společenský přínos než současná vysoká hodnota přírodního území a veřejný zájem na jeho ochraně? Je vůbec možné realizovat výstavbu v rámci platných zákonů o ochraně přírody? Celá Štýsova odborná expertiza tak dostává punc účelového dokumentu vytvořeného pouze pro podporu projektu pana Havelky.
Válka o jedno z nejcennějších přírodních území v Čechách pokračuje. Jak je vidět, už se nejedná jen o boj mezi ochránci přírody a podnikateli, ale jde také o souboj cti a zásadovosti s bezohlednou honbou za penězi. Na jedné straně barikády jsou úředníci malého úřadu s přenesenou pravomocí, skupina profesionálních i amatérských ochránců přírody a hrstka obyvatel horské obce, na druhé podnikatel snažící se získat peníze za každou cenu, laxní úředníci krajského úřadu a vedení obce Přebuz. Výsledek této bitvy možná nijak významně nepoznamená tvář Evropy, ale výrazně ukáže, kam směřuje česká společnost.

Trocha nezbytné historie

Obec Rolava vznikla v 16. století jako domov pro hledače kovů. Její historie skončila po druhé světové válce odsunem německého obyvatelstva a vznikem hraničního pásma. Dodnes se tu zachovalo jen několik stavení podél silnice, která slouží jako rekreační chalupy.
V roce 2001 se objevil tajemný František Havelka s nápadem vystavět třicet rodinných domů na místech bývalé obce. Okresní úřad v Sokolově a později Krajský úřad v Karlových Varech tento nápad zamítly. „Taková šance se už nebude opakovat,“ prohlásil tehdy Havelka a vyhrožoval prodejem nevyužitelných pozemků.
Pozemky neprodal, naopak, přikoupil další. U přebuzského rybníka naplánoval výstavbu alpského hotelu. Ze staré školy chtěl vybudovat kulturní centrum obce. Skutečnost je taková, že škola chátrá stále více a kolem rybníka se dál rozprostírají horské louky, které jsou přes realitní kancelář opět na prodej.
V roce 2002 přichází do čela obce Přebuz Antonín Čouka. Nová Rolava se stává hlavním bodem zpracovávaného Územního plánu obce Přebuz, jehož prosazení se stalo stěžejním úkolem pro vedení obce.
Rok 2003 přinesl reformu státní správy a v Kraslicích vznikl úřad s přenesenou působností. Odbor životního prostředí zdědil také kauzu rolavského sídliště. A to je počátek vyhrocování letitého sporu. Odbor vedený Jiřím Hejkalem totiž pojal ochranu přírody jako svůj stěžejní úkol. Tak jak to říkají zákony ČR. A jedním z nejvíce sledovaných území se logicky stala právě ona Zelená perla střední Evropy – Přebuz, Rolava a okolí.