Chtěl bych reagovat na zmíněné články, které nedávno vyšly v regionálních denících v souvislosti s pořádáním mysliveckých slavností na statku Bernard v Královském Poříčí dne 20. října letošního roku. Je třeba některé věci uvést na pravou míru.

Akce, která proběhla na základě požadavku správy statku a spolupráce ML Loket, OMS, SOU p.n.a.s, MS Horník a Safari a dalších obětavých lidí, kteří zajišťovali doplnění výstavy, jako pan Suchý a Ing. Tůma, byla občanskou veřejností hodnocena velice kladně, i když na zajištění celé akce bylo poměrně málo času a nebylo možno z časové tísně informovat celou mysliveckou veřejnost a posléze i jednotlivá MS.

Na této akci byla vedena spousta besed s občany o myslivosti, mysliveckých tradicích a hlavně o tom, jak se řadoví myslivci starají v zimních měsících o zvěř a jak jsou na následující zimní období připraveni. Myslíme si, že právě zimní období roku 2005/06 a následné škody na zvěři, zejména pak velké úhyny, nenechávají myslivce klidnými a na základě těchto zkušeností se odvíjí i celková příprava v jednotlivých MS na toto období.

Právě v této oblasti došlo k vytržení některých faktů a následnému otištění v regionálních denících, proč je v honitbách málo zvěře. Lze konstatovat jen jedno – v honitbách je tolik zvěře, jak s ní jednotlivá MS hospodaří – někde více, někde méně, ale každopádně je zvěři věnována maximální péče v zimních měsících, zejména pak v přechodu zimy do jarních měsíců, aby zvěřnestrádala a měla potřebný klid.
Náhledy veřejnosti na to, že myslivec je od toho, aby zastřelil vše živé, jsou trochu zavádějící a mylné. Myslivost je stavěna na vrcholu zájmové činnosti, jde zde jenom o práci, péči o zvěř a zase jenom práci řadových myslivců, kteří svou činnost dělají s láskou. Lov zvěře je až poslední tečkou za jejich činností.

Každý lov jakékoli zvěře, která je zastoupena v našich honitbách, je prováděn na základě schváleného plánu lovu a lovu vydaným a schváleným referátem životního prostředí, respektive odborem správy myslivosti pověřeného úřadu, který je čtvrtletně kontrolován.
Proto státní správa myslivosti provádí kontroly. Dalším kontrolním orgánem, jak se plní schválené dohody a plány chovu a lovu, je PF ČR, který podstatnou část honiteb na okrese Sokolov pronajímá.

Úbytek zvěře ano, ale pouze u zvěře drobné – zajíc, bažant, koroptev a posléze tetřívek, který se zde vyskytoval ještě v osmdesátých letech minulého století. O tento úbytek se nepostaral myslivec jako takový, který této zvěři věnoval maximální péči a pozornost. Lze ho přisoudit mnoha negativním faktorům:

Za prvé – změna prostředí, v minulosti nadměrné užívání škodlivých prostředků na zemědělském pozemky, které oslabily a zdecimovaly snůšky vajec u pernaté zvěře a zlikvidovaly populace zajíců a koroptví natolik, že bylo zapotřebí přijmout důsledná opatření na zákaz lovu a posléze celoroční hájení ohrožených druhů této zvěře.
I přes umělé chovy a posléze vypouštění této zvěře do volné přírody se nedaří obnovit a navýšit stávající stavy této zvěře, i když jsou do této činnosti vynakládány nemalé finanční prostředky. Odchov tetřívka a jeho následné vypuštění do obnovené krajiny se i přes velkou snahu obětavých lidí nedaří vůbec.

O dalším faktoru toho bylo v minulosti napsáno mnoho. Samovolné pobíhání psů v honitbách, zejména v příměstských oblastech některých honiteb, a další negativní jevy, které se spíše obracejí proti slušným myslivcům mnohdy více, než je zdrávo, a posléze narůstající agresivita některých občanů v případě vznesení připomínky na jejich svévolné chování.

Každý řadový myslivec by si zasloužil úctu za to, co pro přírodu a myslivost vykonal. V jejich činnosti by v žádném případě neměly hrát roli finanční prostředky, co do výše nájmu za honitbu, a případné vzniklé škody na lesních a zemědělských plochách způsobené zvěří. I tento faktor s sebou nese za následek značný úbytek zvěře z důvodu nadměrného lovu, a tím i záměrné snižování stávajících stavů zvěře a myslivosti se spíše stává komerční záležitostí pro užší vrstvu obyvatel a potlačuje řadového myslivce trochu do pozadí. Náhled řadového občana na současnou myslivost se mění tak, jak jsou mu předložen a fakta, ale všichni doufáme, že přijde doba, kdy se současná myslivost stane opravdovým koníčkem pro širší veřejnost a myslivci si opětovně vyslouží vážnost a úctu.