Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově, jako první samostatná nestátní léčebna pro dlouhodobě nemocné v České republice, získal v začátku ledna akreditaci od Spojené akreditační komise ČR.
„Přípravy k akreditaci nám trvaly dva roky. Postupně jsme začali vytvářet ošetřovatelské a léčebné standardy a uváděli je s ošetřovatelským personálem v praxi. Vytvořili jsme prostředí pro pacienty, které je přátelské a zároveň respektuje důstojnost člověka a jeho soukromí. V blízké budoucnosti nám akreditace snad pomůže při jednáních se zdravotními pojišťovnami a celkově ještě více zlepší mínění odborné i laické veřejnosti,“ uvedla ředitelka léčebny Magdaléna Scholzová.
„Už od založení léčebny pro dlouhodobě nemocné její tehdejší ředitelka Maria Scholzová dbala o kvalitu a rozvoj poskytované péče. Zejména pak kladla důraz na přístup k pacientům. Pacienti byli převlékáni do denního oblečení, ředitelka zavedla neomezenou návštěvní dobu, snažila se o vytvoření domácí atmosféry a zapojení rodin pacientů do dění v léčebně. Personál byl odborně vzděláván,“ zdůraznila současná ředitelka.
„Oblasti pro nás byly snadné. Určité procesy totiž fungovaly už před zaváděním akreditačních standardů kvality. Ošetřovatelský personál již několik let pracuje v takzvaných autonomních týmech. Členové týmu sami řídí svou činnost, mají rozdělené kompetence pro jednotlivé pracovní procesy a pravidelně jednají o kvalitě a rozvoji poskytované péče na schůzích s vrchní sestrou nebo na schůzích multidisciplinárního týmu, do něhož jsou zapojeni všichni odborníci, kteří se podílejí na péči o pacienty, lékaři, ošetřovatelský personál, psycholog, fyzioterapeuti,“ doplnila.
S domem ošetřovatelské péče spolupracují například členky občanského sdružení Střípky Sokolov. Dobrovolnice navštěvují nemocné seniory v rámci pravidelných návštěv. Zahájily například takzvanou canisterapii, v rámci které docházejí za babičkami a dědečky členové záchranné brigády kynologického klubu v Karlovarském kraji se svými pejsky. Pravidelné čtení pro seniory iniciovala zase pod sdružením Střípky sokolovská městská knihovna.