Základní škola praktická a ZŠ speciální v Habartově vzdělává žáky se speciálními potřebami. Je příspěvkovou organizací města od roku 2003. Sídlem této školy je budova v ulici Komenského. Její součástí je rovněž školní družina.
V současné době se žáci ve škole vzdělávají v pěti třídách praktické školy, ve dvou třídách školy speciální a od roku 2004 byla ve škole zřízena přípravná třída pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Budova školy je kromě běžných tříd vybavena i odbornými učebnami informatiky, tělocvičny, cvičné kuchyně a dílny. Žáci a zaměstnanci školy využívají také školní zahrady k práci, sportu a odpočinku.
Vedení školy se snaží podporovat sportovní aktivity i v obci. Členové sportovních klubů a kroužků využívají pronájem tělocvičny pro výuku karate, tenisu a tance.

Přípravná třída

Cílem přípravného ročníku je předcházet školní neúspěšnosti dětí na základní škole, připravovat je na pravidelnou každodenní práci ve škole, připravit je na školu v oblasti sociální i hygienické, zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti, naučit je žít v kolektivu.
Samotný vstup není pro děti mnohdy vůbec jednoduchý. Změna prostředí, velký kolektiv, řád a povinnosti s tím vším spojené mohou na některé děti působit stresově. Cílem přípravné třídy je pomalu a postupně děti adaptovat na školní prostředí a předcházet případným neúspěchům na základní škole.
V přípravné třídě se pracuje volným tempem pomocí speciálních pedagogických forem, metod a postupů, které rozvíjejí smyslové vnímání, poznávací procesy, schopnost soustředit se, udržet pozornost, grafomotorické dovednosti a jejich úroveň.

Kurz získání základů vzdělání

Se souhlasem zřizovatele a Krajského úřadu Karlovarského kraje je každoročně otevřen kurz získání základů vzdělání. Tento vzdělává ve škole žáky, kteří dovršili 18 let věku a ve speciální škole nedokončili povinnou školní docházku. Možnost vzdělávání v tomto kurzu mají do doby dovršení 26 let věku. Cílem otevření tohoto kurzu bylo především zapojení handicapovaných žáků do aktivních činností. Kromě běžné výuky se tito žáci zapojují i do akcí školy.

Zájmová činnost

V rámci mimoškolní činnosti se žáci zabývají tvorbou školního časopisu, ve kterém jsou kromě aktuálních zpráv ze školního dění i zábavné soutěže, křížovky, profily tříd a žáků. V neposlední řadě zde najdou důležité informace i rodiče. Redakční radu tvoří žáci spolu s pedagogem a vytvářejí spolu výslednou podobu časopisu.

V loňském školním roce byl zahájen projekt školních televizních novin pod názvem Qak TV. Školní akce jsou nyní dokumentovány nejen v časopise, ale i ve formě videodokumentu. Děti mají možnost si vyzkoušet práci moderátorů, přípravy scénářů a natáčení včetně postprodukce v amatérských podmínkách.
Škola je zapojena do projektu AJAX, což je preventivně výchovný program, díky kterému se děti nenásilnou formou, odpovídající jejich věku, seznamují se zásadami bezpečného chování, dozvídají se o patologických jevech, kterými jsou v dnešní době ohrožovány, a také jsou jim představeny činnosti jednotlivých složek policie.

Akce školy

K prezentaci školy přispíváme i pořádáním různých akcí, například v rámci oslav Dne dětí, Velikonoc, Vánoc, Pálení čarodějnic atd. Akce ve spolupráci s rodiči jsou velkým přínosem pro udržování dobrých vztahů mezi rodiči, žáky a personálem školy, přispívají k větší otevřenosti školy a ke zlepšení vzájemné komunikace. Pro pozitivní reprezentaci školy pokládáme za důležité i kulturní akce školy a zapojení žáků do společenského života obce.
Pořádáme taneční a pěvecká vystoupení pro veřejnost v Městském domě kultury Habartov a v Domě s pečovatelskou službou v Habartově.
Snažíme se o rozvíjení partnerských vztahů s německou školou v Lengenfeldu. V oblasti školství tak lze získat podstatné informace o školství v zahraničí, obohacení v oblastech řízení školy, učitelé cizích jazyků pak v rámci této spolupráce aktivně využijí jazyka při společně organizovaných akcích.

Úspěchy žáků

Jako spoluorganizátor každoročně zajišťujeme ve spolupráci se Speciální školou v Chodově soutěž Umíme to s počítačem. Přípravě na okresní i krajské soutěže je věnována značná pozornost. Každoročně se účastníme soutěže „Praktická dívka“, odkud si naše žákyně ve školním roce 2007/2008 odnesly cenu za první místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole. Mezi další pravidelné soutěže, do kterých se naši žáci zapojují, patří i Práce s keramikou.

Mgr. Radka Krausová, ředitelka školy