Mateřská škola Královské Poříčí je dvoutřídní mateřskou školou s věkovým složením dětí od 2,5 – 6,5 let. V letošním školním roce nastoupilo k předškolnímu vzdělávání 39 dětí, z toho 2 s integrací.

Třídy jsou smíšené, denní vzdělávací program je upraven tak, aby si děti mohly libovolně vybírat z nabídky činností v obou třídách a plynule tak přecházet k aktivitám, které je zaujmou.
Naše školka je pohádková. Pohádky jsou v dětském světě nezastupitelné, proto školní projekt nese název „Pohádkou k dětské radosti a zvídavosti“. Z pohádek čerpáme moudra a ponaučení, všechny činnosti, svátky a oslavy se nesou v pohádkovém duchu – letos v broučkovském.
Nabízíme takové činnosti, které probouzí u dětí aktivní zájem, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.
Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který vychází ze stylu naší mateřské školy a z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole.
Čtvrtletně pořádáme společné aktivity s rodiči mimo provoz MŠ, organizujeme kroužky pro děti – hudební dramatiku a tvořivé ruce, taktéž po skončení provozu MŠ.

V mateřské škole probíhá výuka AJ, na kterou zřizovatel finančně přispívá rodičům přihlášených dětí. Letos máme 22 malých angličtinářů.
Pískáme na flétny a spolupracujeme s ekologickými centry.
Zařazujeme každý měsíc divadelní představení – do MŠ jezdí divadlo Z bedny a Karlovarské hudební divadlo.
Se všemi dětmi, bez rozdílu věku, navštěvujeme divadelní představení nabízená MDK v Sokolově, spolupracujeme s DDM v Sokolově, kam jezdíme na keramiku a kryté dopravní hřiště. Také se účastníme doprovodných akcí na statku Bernard.

Děti vedeme mimo jiné k úctě ke stáří – 2x do roka vystupujeme s tematickým programem při předvánočním a jarním setkání seniorů, vyrábíme pro ně drobné dárky, v masopustním týdnu pečeme preclíky nebo koláčky, kterými pak v masopustním reji společně s písničkou jdeme potěšit babičky a dědečky.

MŠ Královské Poříčí