Jsme dvoutřídní mateřská škola, která je ve sloučeném subjektu se základní školou. V naší školce je zapsáno 35 dětí ve věku 2 až 6 let. S dětmi pracují tři učitelky, úklid zajišťuje jedna uklízečka a o plná bříška se stará školní kuchyň v ZŠ, odkud nám jídlo zaváží.
U školky je dětské hřiště, které je od loňského roku vybavené novými herními prvky (herní sestavy jsou z kvalitního akátového dřeva). Toto vybavení finančně zajistila obec Krajková.

V prosinci loňského roku byla školka vybavena novým nábytkem (nastavitelnými stoly dle výšky dětí, židlemi, skříňkami, šatnami). Nábytek byl financován ZŠ a MŠ. V letošním roce obdržela obec Krajková dotaci ze státního rozpočtu, která bude použita na výměnu dveří a oken ve školce. Ve výchovně – vzdělávacím procesu prohlubujeme práci podle Rámcově vzdělávacího programu, který upravuje přístup učitelek i dětí k procesu vzdělávání. Dává dětem daleko větší možnosti sebeuplatnění, prožívání, s respektováním jejich představ, potřeb a zájmů.

Pro vých. činnost byl ve školce vypracován projekt s názvem ,,Zrcadlo přírody“, který sleduje oblasti, jež nám podmínky školy nabízejí. Pro nás je to především ekologická výchova-pěstování vztahu k živé a neživé přírodě, třídění odpadu, ochrana přírody apod. Dále prohlubujeme pohybovou aktivitu dětí, správnou výslovnost a v neposlední řadě přípravu dětí do ZŠ.

Děti mohou navštěvovat kroužek pohybových her, přípravku v kopané a seznamují se s angličtinou. Rodičům nově nastupujících dětí nabízíme adaptační program dle jejich individuálních potřeb. Zařazujeme tzv. nespací aktivity - krátký odpočinek po obědě vystřídají hry a činnosti dle zájmu dětí. Rodičům je umožněn vstup do tříd a zapojování se do vzdělávacího procesu.

Naše školka se podílí se základní školou na dění v obci, ať už jsou to kulturní vystoupení k různým příležitostem, vítání občánků, maškarní karneval, den dětí, spaní ve školce, opékání vuřtů spojené s pálením čarodějnic, vyhánění zimy, prožívání tradic a slavností (jarní, zimní, podzimní), den maminek, výlety, školní akademie, pasování na školáky, poslední zvonění aj., které jsou pořádané individuálně a jsou doplňkem výchovně–vzdělávacího procesu. Na některé akce nám přispívají sponzoři.

Téměř každý měsíc zhlédnou děti ve školce divadelní představení, většinou v podání Divadla Z Bedny, které k nám dojíždí z Karlových Varů. Naším cílem jsou spokojené děti, které se k nám do školky těší.

Jitka Lukešová, vedoucí MŠ Krajková