A nezůstalo pouze u slov. Kantorky převzaly také čestnou plaketu J. A. Komenského, která je výrazem uznání za jejich obětavou práci. Všichni ředitelé základních a mateřských škol poté obdrželi pamětní list starostky za práci v těžkém období koronaviru i při nynější situaci spojené s válkou na Ukrajině.

Jednou z oceněných byla Alena Schmidtová. Ta pracuje na ZŠ Pionýrů dvacet let, celkem základnímu školství věnovala 35 let své profesní kariéry. Po celou dobu pracuje jako třídní učitelka. Je pro své žáky vždy velkou oporou a aktivně pro ně pořádá různé výlety, exkurze a školy v přírodě. Své žáky připravuje na vědomostní soutěže a přijímací zkoušky, ty méně nadané pravidelně každý týden doučuje. Pracuje jako vedoucí předmětové komise a správkyně dvou kabinetů. Je spolehlivá, důsledná a pracovitá. Vždy pomůže s řešením problémů, s kterými se na ní kolegyně či kolegové obrací. Patří ke spolehlivým oporám tamního pedagogického sboru.

Plaketu J.A.Komenského převzala i Jana Krejzová, která učí sokolovské děti od roku 2014. Předtím od roku 1989 působila jako pedagog na SŠ, ZŠ a MŠ v Kraslicích. Vyučuje matematiku a přírodopis, jako výchovná poradkyně také předmět Svět práce - Volba povolání v 9. ročnících. Díky jejímu podání matematiky není tento předmět pro žáky strašákem, spíše naopak. Je velmi trpělivá a žákům se věnuje nad rámec svých povinností. Respektuje žáky jako individuality, volí na základě jejich potřeb a schopností vhodné motivační a výukové metody. Jako výchovná poradkyně poskytuje cenné rady vycházejícím žákům, interpretuje výsledky profesního testování COMDI a pomáhá vybrat vhodné střední školy a obory, která odpovídají představám a zároveň předpokladům jak žáků, tak jejich zákonných zástupců. Paní učitelka připravuje motivované a talentované žáky na předmětové olympiády v matematice, přírodopisu a geologii. Pod jejím vedením dosahují žáci výborných výsledků jak v okresních, tak i krajských kolech těchto soutěží. Jako kolegyně je velmi vstřícná a nápomocná jak třídním učitelům, tak i začínajícím kolegům.

Ocenění si zaslouží i Hana Trhlíková. Při své 29 let trvající praxi má dlouhodobě výborné pracovní výsledky, je spolehlivá, zodpovědná, má vstřícný vztah k žákům. Od roku 2013 je garantem okresního kola Fyzikální olympiády kategorie E a F a Archimediády. Žáci se pod jejím vedením pravidelně umisťují na 1. - 3. místě v okresních kolech Fyzikální olympiády a Archimediády. V soutěži MATFYZFEAT pořádané UK Praha získali v Praze v roce 2019 mladší žáci 1. místo. Každoročně pořádá pro žáky školy exkurze do Techmania Science Centra v Plzni s interaktivními expozicemi a 3D planetáriem. Od roku 2016 je vedoucí centra Elixír do škol v Sokolově, které pořádá na naší škole pravidelné měsíční workshopy pro zájemce o fyziku z Karlovarského kraje z řad učitelů i široké veřejnosti. Aktivně se podílí na organizace dílen pro učitele na Dílnách Heuréky, přispívá i na republikový Veletrh nápadů učitelů fyziky. V rámci těchto akcí publikuje příspěvky do sborníků. V březnu 2022 se bude aktivně podílet na mezinárodním festivalu Science on Stage 2022 Prague, kde bude mít ukázky fyzikálních pokusů.

Anna Podušková přišla do Sokolova jako pětiletá holčička a už mu zůstala věrná. Vystudovala ruský jazyk a zeměpis, ale protože je i milovnicí přírody, postupem času si ještě přidala přírodopis. Učit začala na základní škole v Chodově, odkud po čase přešla na ZŠ v Sokolovské ulici. Všechny svoje síly a pedagogický um věnovala nejen sportovně nadaným žákům (hokejistům), ale především těm, kteří potřebovali pomocnou ruku. Aby zvýšila svoji aprobaci a svoje dovednosti, věnovala se ještě studiu výchovného poradenství. Po zrušení školy přešla na ZŠ Běžeckou, kde působí dosud. Je velmi platným členem pedagogického sboru. Svůj čas věnuje těm, kteří selhávají z různých důvodů v každodenním školním životě. Je schopná získat důvěru adolescentů, daří se jí i na poli spolupráce se zákonnými zástupci. Je velmi pečlivá a důsledná a pro všechny řešené kauzy vždy udělá maximum. Stala se nepsaným mentorem mladších kolegů, kteří si jí váží a respektují ji a dohromady tvoří výborný tým. Paní Podušková je skromný člověk a výborný pedagog.

Miluše Fenclová pracuje na ZŠ Švabinského od roku 1992, aprobace Český jazyk a Dějepis. Jedná se o zkušeného pedagoga s dlouholetou praxí a přesahem zkušeností i do školní družiny a mimoškolní činnosti žáků, které aktivně využívá při práci s dětmi. Magistra působila i jako vychovatelka ve školní družině a pravidelně se zúčastňovala škol v přírodě. Po celou dobu ve škole vede zájmový kroužek - Keramika a Dovedné ruce. Je garantem volitelného předmětu Pěstitelské práce a Užité výtvarné činnosti a po celou dobu se stará nejen s žáky o školní zahradu a její neustálou proměnu. Výrazně se podílela na realizaci projektu Zelená zahrada, díky kterému škola zvelebila školní zahradu. V současné době se podílí na plánování přeměny školní zahrady v přírodní výukovou učebnu. Její umělecká tvořivost a kreativita je ve škole vidět na každém kroku - stará se o výzdobu školních prostor a její pravidelnou tematickou obměnu. Pro školní družinu zajišťuje realizaci kroužku - keramika. Je garantem každoročního zdobení stromečků v sokolovském klášteře a podílí se na výrobě dárků pro děti z MŠ a vycházející žáky v rámci Posledního zvonění. Díky svým lidským i pracovním přístupem je výraznou oporou nejen v pedagogickém kolektivu, ale i v práci s dětmi v rámci zájmové činnosti a volnočasových aktivit.