Zájem o studium technických oborů nejen na Sokolovsku, ale i v celém Karlovarském kraji upadá. Shodují se na tom ředitelé středních škol. Firmy pak doplácí na to, že zaměstnají i nekvalitní pracovníky.

Nastartovat zájem o strojní obory má nákladný projekt Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově nesoucí název Merkur. V úterý odpoledne ho například zástupcům škol, firem nebo měst představil jeho koordinátor Pavel Janus.

Cíl je podle jeho slov jasný. Během osmadvaceti měsíců, kdy se na projektu bude pracovat, zvýšit atraktivitu technických oborů. „Musíme v první řadě změnit povědomí o technických oborech jako o špinavých a podřadných,“ poznamenal Janus. Žáci základních škol budou mít například možnost si nejprve daný obor vyzkoušet, než se na školu budou hlásit. „Sami na základě získaných poznatků vyhodnotí svůj zájem. Naopak někteří žáci rovnou zjistí, že volba technického oboru je pro ně nepřijatelná. A to třeba z důvodu, že jsou velmi manuálně nešikovní. V podstatě jde o to, aby do prvních ročníků přicházeli žáci, kteří vědí, co je čeká ve škole i v zaměstnání,“ uvedl Janus. V současné době se totiž stává, že technické obory volí vycházející žáci jen proto, že jsou ještě volné a bez problému se na ně dostanou. „Jejich kvalita pak v budoucím zaměstnání nemusí být tak vysoká,“ sdělil koordinátor s tím, že projekt je zaměřen i na spolupráci s výchovnými poradci základních škol. „Napomůže ke zvýšení jejich odbornosti. Dvanáct vybraných výchovných poradců bude aktivními pracovníky projektu, kteří budou například pracovat s žáky osmých a devátých tříd,“ doplnil.

Projekt Merkur je velmi rozsáhlý. Iniciativu školy přivítal i Jaroslav Januš, odborník na trh práce. „Nelze předjímat, jak projekt dopadne. Jeho vznik je ale ku prospěchu věci vzhledem k situaci na trhu práce. Firmy totiž stále častěji nemohou najít kvalitní pracovní síly v technických oborech. Avšak poptávka po nich je,“ sdělil.

To potvrdil i ředitel kraslické strojírenské firmy Kornet Miloš Ptáček. „Byli bychom schopni se školami spolupracovat a studenty si takto vychovávali. Do firmy by pak přišli už se zkušenostmi. Takové investice se společnosti potom rozhodně vyplatí,“ řekl před časem Ptáček.

Cíl projektu

Cílem projektu "Merkur" je vhodně zvolenými nástroji zvýšit motivaci žáků základních škol Sokolovského regionu ke vzdělávání se v technických oborech, předložit žákům 8. a 9. tříd ZŠ, co nejvíc informací o technických oborech, přivést je do dílen školy, aby se mohli přesvědčit o své manuální zručnosti, aby si vyzkoušeli jestli je manuální práce baví, přivést je do strojírenských podniků regionu a seznámit je s jednotlivými provozy. Cílem projektu je ovlivnit názor žáků ZŠ a jejich rodičů na technické profese, dovést žáky i rodiček přesvědčení, že např. pro žáka, který je velmi manuálně zručný, od dětství rozebíral všechny hračky, které dostal, a mnohdy je i dokázal bez pomoci složit, je velmi dobrou a perspektivní volbou studium technického oboru. Cílem je změnit povědomí o technických oborech jako o "špinavých" a podřadných. Podchytit žáky základních škol, aby sami na základě získaných poznatků vyhodnotili svůj zájem. A naopak, aby někteří žáci rovnou zjistili, že volba technického oboru je pro ně nepřijatelná, například z důvodu, že jsou velmi manuálně nezruční. V podstatě jde o to, aby do prvních ročníků přicházeli žáci, kteří ví, co je čeká ve škole i v zaměstnání.Projekt je zaměřen i na spolupráci s výchovnými poradci základních škol,napomůže k zvýšení jejich odbornosti a 12 vybraných výchovných poradců bude aktivními pracovníky projektu. Jejich účast v projektu je nezbytná pro splnění všech aktivit a cíle projektu. Klíčovými aktivitami projektu je přímá práce se žáky 8. a 9. tříd ZŠ v několika rovinách, vytvoření elektronické prezentace 14-ti technických oborů a zvyšování motivace ke vzdělávání již stávajících žáků technických oborů ISŠTE Sokolov, jejichž motivace je nízká a hrozí jejich vyřazení z oboru.
Projekt respektuje rovnost příležitostí.

Popis cílové skupiny

1. žáci ZŠ 8. a 9. ročníků Sokolovska vybraných12-ti ZŠ ( 6 základních škol Sokolov, 2 Chodov, 2 Kraslice, Loket, Kynšperk) a v aktivitě 7 všech základních škol Sokolovska. Jako cílová skupina jsou zařazeni i žáci 8. tříd,protože alespoň již někteří z nich přemýšlí o své budoucnosti. Jejich úvahy mohou být ovlivněny získanými vědomostmi a praktickými poznatky z projektu Merkur. Žáci 9. ročníků mají již rozhodnutí o volbě studia bezprostředně před sebou a potřebují maximum informací. Projekt má několikanásobný dopad zhruba na 960 žáků těchto ročníků ZŠ, na které je cílena většina aktivit po dobu trvání projektu.

2. žáci technických oborů ISŠTE Sokolov. Někteří žáci ISŠTE Sokolov technických oborů nejsou dostatečně motivováni a přesvědčeni o správné volbě již studovaného oboru a tudíž je to skupina žáků, která by potencionálně mohla opustit studium daného oboru. Jednou z aktivit bude cílená práce s touto skupinou, aby se zvýšila jejich motivace ke studiu a neopouštěli obor.Zapojeno 550 žáků ISŠTE So.

3. výchovní poradci (nebo jiní určení učitelé) 12- ti ZŠ Sokolovska, u aktivit 3,7 všech základních škol Sokolovska. Výchovní poradci základních škol jsou stálými spolupracovníky ISŠTE Sokolov. Na svých základních školách řeší s žáky 9.tříd jejich volbu střední školy, radí nejistým žákům, vedou konzultace s rodiči, administrují celý proces odevzdávání přihlášek na střední školy.Z těchto důvodů potřebují tito pracovníci všechny dostupné informace,které lze získat. Jejich setkání s praxí( např. exkurze, workshopy) je velmi vhodné a smysluplné. Celkem 21 výchovných poradců (VP) ZŠ Sokolovska

4. Učitelé technických oborů ISŠTE So Vývoj techniky ve společnosti má obrovské tempo a učitelé technických oborů by se měli snažit udržet "krok s dobou". Orientaci v novinkách jim může usnadnit aktivita projektu - zřízení kabinetu technických oborů. Využití pro 40 učitelů ISŠTE So.

Zapojení a motivace cílové skupiny

1. žáci ZŠ 8. a 9. ročníků
Práce se žáky základních škol se bude odehrávat v několika rovinách. Předpokládáme vysokou motivaci těchto žáků ve všech připravovaných aktivitách a to hned z několika důvodů. Žáci vítají každou změnu oproti stále se opakujícímu rozvrhu hodin,i vedení hodiny neznámým učitelem ze střední školy, je pro ně změna a vzbudí jejich zájem.Praktické činnosti na ISŠTE Sokolov budou další možností strávit školní den jiným způsobem.Opět neznámé prostředí školy a dílen,obohaceni o mnoho nového si ještě odnesou vlastní výrobek,potvrzení své zručnosti. Další rovinou je přiblížení technických oborů formou vytvořeného počítačového prostředí,předávání informací touto formou bude pro žáky zajímavé a zábavné.
2. žáci ISŠTE Sokolov-pocítí zájem učitelů a snahu jim pomoci individuální prací, což zvýší jejich zájem o studovaný obor.Bude záležet na odborné způsobilosti vybraných expertů, jakou formu zvolí,aby udržel zájem žáka a ten se zúčastňoval vzdělávacích motivačních modulů.Motivací pro samotné žáky bude jejich postupná změna postojů ke studiu.Dosažené úspěchy ve vzdělávacích motivačních modulech se mohou pozitivně odrazit na celkovém prospěchu žáka.
3. výchovní poradci základních škol-budou plnit v rámci projektu řadu úkolů, které překračují rámec jejich pracovní náplně.Bude s nimi uzavřen pracovně- právní vztah s přesnou definicí úkolů.Úlohou prostředníka na škole - výchovného poradce bude zúčastnit se workshopů a školení výchovných poradců,někdy za přítomnosti zástupců firem,zajištění individuálních schůzek žáků případně rodičů, zorganizování motivačních hodin na škole,výběr vhodných žáků, zajistit dozor na exkurze žáků do podniků, spolupráce s podniky, předávat získané informace průběžně žákům.
4. učitelé ISŠTE-motivace bude přístup k utříděným novým informacím, získávání žáků do oborů školy a tím zajištěna práce pro učitele.
Přínos pro cílovou skupinu

Zamýšleným přínosem pro žáky posledních ročníků základních škol je časově kontinuální přísun informací, poznatků a získání určitých zkušeností z prostředí střední školy, konkrétně technických oborů. Žáci budou mít usnadněnou volbu, na kterou školu si podat přihlášku, protože se budou podstatně lépe orientovat v nabídce studijních a učebních oborů technických směrů. Lépe vyhodnotí, zda je tento typ studia pro ně vhodný či nikoliv. Navíc se částečně seznámí s prostředím ISŠTE Sokolov, poznají prostředí dílen, což může být pro rozhodnutí některých žáků také důležité. Exkurze žákům více přiblíží každodenní realitu pracovníka technického oboru a to by mohlo mít zásadní vliv na volbu žáků, ať již ve prospěch či neprospěch volby technického oboru.V běžném režimu základních škol se navrhované aktivity projektu také uskutečňují, ale v naprosto nesrovnatelné menší míře. Jedná se v podstatě o nahodilé akce realizované základní školou.
Žáci ISŠTE So získají možnost individuální práce, která se nedá realizovat v běžné vyučovací hodině, nakolik využijí tuto možnost, bude záležet i na nich samotných.
Výchovní poradci a učitelé ISŠTE Sokolov dostanou servis, který jim velmi usnadní práci na své škole a obohatí je o nové informace a zkušenosti.
Rizika projektu

1. V aktivitách realizovaných se základními školami může nastat problém časového sladění rozvrhu žáků ZŠ z různých tříd při motivačních hodinách, nízká účast.
2. Další případné riziko spatřujeme v tom, aby vytvářené elektronické prostředí pro prezentaci technických oborů bylo úměrné schopnostem žáků základních škol.
3. Určitým rizikem projektu je cílová skupina žáků ISŠTE Sokolov, hlavně jejich účast po stanovenou dobu aktivity " Zvyšování motivace ke vzdělávání v technických oborech".
4. Možné riziko je schválení projektu "Merkur" a neschválení projektu "Řemeslo má zlaté dno" předkládaný Regionálním sdružením Karlovy Vary (RSS KV).
5. V rámci realizace veletrhu zaměstnavatelů nedosažení počtu 25-ti vystavovatelů na každou z nich.

Popis realizace po ukončení projektu

ISŠTE Sokolov bude i v následujících letech pokračovat v propagaci technických oborů. Projekt napomůže škole k získání takových nástrojů, které bude škola již za vynaložení podstatně menších finančních prostředků využívat i dále. Jedná se zejména o vytvořené elektronické prostředí pro prezentaci technických oborů, které se bude v následujících letech průběžně doplňovat a aktualizovat, aby přinášelo stále nové informace žákům ZŠ Karlovarského kraje nebo dokonce celé republiky, soubor demonstračních panelů využitelných na výstavě středních škol a zároveň ve výuce a názorné kufříky, které budou i nadále sloužit svému účelu, tj. představení technických oborů v motivačních hodinách na základních školách. Pouze rozsah těchto aktivit se sníží, aby byl úměrný možnostem ISŠTE Sokolov.
Popis přidané hodnoty projektu (v čem je inovativní)

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov stále spolupracuje s výchovnými poradci základních škol, komunikuje s nimi, takže může s jistotou tvrdit, že takto komplexní prezentace jakéhokoliv oboru studia na základní škole nemá obdoby. V tomto je projekt jednoznačně inovativní a významný. Je jisté, že projekt neřeší společenskou situaci, tj. pohled na technické obory a řemesla komplexně, ale bude ovlivňovat pouze jeden článek řetězce, tj. žáky 8. a 9. tříd základních škol a v menší míře zprostředkovaně přes žáky také jejich rodiče, alespoň za předpokladu, že rodiče se svými dětmi doma často hovoří o dění ve škole.
Jednou ze stěžejních aktivit projektu je vytvoření počítačového prostředí pro přestavení a seznámení se s technickým oborem jako takovým, a získání již konkrétnějších informacích a představy o obsahu studia daného technického oboru. To vše zábavnou formou během výuky na základní škole v rámci předmětu "Úvod do světa práce" v 8. a 9. ročníku. Pro učitele základních škol a pro jejich žáky to bude naprosto nová a hlavně pro žáky zábavná vyučovací pomůcka, která jim velmi přiblíží technické obory.
Pro výchovné poradce bude jistě přínosem seznámení s řadou zástupců firem sokolovského regionu a vytvořený manuál určený především pro jejich potřeby jim zrychlí, zpříjemní a zefektivní činnost výchovného poradce.
Učitelům technických oborů ISŠTE Sokolov poskytne zdroj informací k jejich osobnímu profesnímu růstu v podobě "virtuálního" kabinetu technických oborů.

Vazby na jiné projekty

Předkládaný projekt "Merkur - zlepšování podmínek pro výuku technických oborů" má vazbu na projekt "Řemeslo má zlaté dno" předkládaný RSS KV. Projekty mají v podstatě identickou náplň, ale svými aktivitami se vhodně doplňují, vzájemné úlohy jsou vymezeny regionálně i obsahově. Projekt předkládaný RSS KV plní ve vztahu k projektu Merkur zastřešující úlohu, jeho dopad je celokrajský s omezeným působením na menší základní školy Sokolovska. Projekt "Merkur" je zacílený na největší školy Sokolovska, takže v součtu působí oba projekty nejvíce na sokolovský region , což koresponduje se situací v regionu, kde je největší nezaměstnanost a nejhorší vzdělanostní struktura obyvatelstva v Karlovarském kraji. Aktivity obou projektů se neduplikují a pokryjí všech 21 základních škol Sokolovska.