Firma tak porušila podmínky integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje. Od ledna do prosince 2017 byl například šestnáctkrát překročen maximální limit pro rozpuštěné látky a šestkrát limit pro amoniakální dusík. „K ovlivňování jakosti povrchových vod docházelo v důsledku omezeného provozu biologické čistírny odpadních vod. Firma přistoupila k okamžitým nápravným opatřením vedoucím ke zvýšení účinnosti, spolehlivosti a stability celého čistícího procesu. Inspekce to zohlednila při vyměření výše pokuty. Tu inspektoři stanovili blíže dolní hranici zákonného rozpětí. K závažnému ohrožení životního prostředí naštěstí nedošlo,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem. 

Společnost se proti uložené pokutě neodvolala a sankce v říjnu nabyla právní moc