Jaké jsou základní povinnosti prodávajících a poskytovatelů služeb?

Základní povinností prodávajícího podle Občanského zákoníku je odevzdat spotřebiteli (kupujícímu) zboží v požadované jakosti, množství,
míře nebo hmotnosti. Věc musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu její činnost byla předvedena. Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je tento povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit. Pokud se jedná o vady, které nebrání běžnému užívání věci, může být věc prodána, ale jen za nižší cenu než věc bezvadná.

Povinnosti prodávajících dle Zákona o ochraně spotřebitele:

- Zákaz diskriminace spotřebitele
- Odmítnout prodat výrobky, které má vystaveny
nebo jinak připraveny k prodeji
- Odmítnout poskytnutí služby, která je v jeho provozních možnostech
- Vázat prodej výrobků na prodej jiných výrobků
- Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků
- Za nebezpečné se považují jakékoliv výrobky, které z důvodu jakékoli
vady nebo nesprávné informace představují nepředvídatelné nebo
zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku
- Zákaz klamání spotřebitele
- Zakázáno uvádět jakýmkoli způsobem ( na obalech výrobků, v reklamě,
ústně při prodeji atp.) nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné,
nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje nebo zamlčet údaje
o skutečných vlastnostech výrobku nebo služeb.
- Povinnost výrobek na žádost spotřebitele předvést – pokud to povaha
výrobku dovoluje
- Povinnost řádně vyplnit a vydat kupujícímu záruční list – jestliže
je záruční doba výrobku, určeného k dlouhodobému užívání, podle
zvláštních předpisů delší než šest měsíců
- Povinnost vydat na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobku
či poskytnutí služby
- Povinnost řádně vyřizovat reklamace