Domácnostem zlevní teplo a cena vody zůstane na stejné úrovni. Kraslická městská společnost navíc chystá významné investice. Více v rozhovoru s jednatelem KMS Otakarem Mikou.


Avizoval jste, že v Kraslicích se v roce 2016 nebude zvedat cena vodného a stočného s tím, že klesne cena tepla. Kolik tedy domácnosti zaplatí?
Cena vodného a stočného pro občany Kraslic pro rok 2016 zůstává bez navýšení stejná už třetí rok za sebou. Zde je třeba připomenout, že na zvýšení ceny pro občany se podílí hlavně stát. Navýšení DPH u vodného a stočného na 15 % znamená pouze příjem pro stát, který musíme zákazníkům naúčtovat a odevzdat do státní pokladny. Rovněž tak neustále zvyšující se poplatky za čerpání podzemních a povrchových vod jsou pouze příjmem státu. Je od politiků pokrytecké vést veřejnou debatu o výši DPH u dětských plen a prezentovat svůj těžký boj s Bruselem a zároveň zvyšovat své příjmy zvyšováním sazby DPH za vodné, stočné a teplo se spočítanou jistotou výnosu. Vodné a stočné společně s teplem představují pro státní pokladnu stejně jisté příjmy jako eráru plynou z cigaret a alkoholu. Ovšem s tím rozdílem, že vodné, stočné a teplo jsou základní lidské potřeby. Tedy pro Kraslice se vodné a stočné nebude v roce 2016 zvedat už třetím rokem po sobě a cena za 1 kubík pitné vody činí 34 Kč a za 1 kubík vyčištěné odpadní vody činí 32 Kč. Celkem vodné a stočné 66 Kč. K tomu je třeba připočítat poplatek za pevnou složku, který činí u vodného a stočného za celý kalendářní rok 1260 Kč. Podle spotřebovaných kubíků dojdete v součtu k ceně, ke které je nutné připočítat 15% DPH.
Cena tepla pro naše zákazníky je pro rok 2016 snížená proti roku 2015 a je předběžně kalkulována na 487,- Kč bez DPH, které činí 15%. Cenu tepla paradoxně ovlivňuje spotřeba na straně zákazníků. Pokud se stálé náklady rozpočítávají na nízkou výrobu tepla, cena stoupá a obráceně.
Podařilo se nám velmi dobře nakoupit zemní plyn, který je největší nákladovou položkou, a také proto občané Kraslic pocítí slevu na teple nejenom v roce 2016, ale i při vyúčtování roku 2015.

Jaké investiční akce KMS v Kraslicích plánuje v novém roce a kde vodohospodáře tzv. tlačí bota?
Čeká nás investice do čistírny odpadních vod. Stále ji provází hloupý předsudek, že byla postavená s mnohem větší kapacitou, než bylo potřeba. Není tomu tak a nikdy nebylo. Naopak, v současnosti potřebujeme čistírnu zmodernizovat a rozšířit. Společnost Sametex výrazně zvýšila svoji produkci a to znamená mnohem větší zatížení čistírny. Kraslická čistírna byla uvedena do provozu v roce 1998 a technologie čistírny je vystavena velmi agresivnímu opotřebení. To byl také důvod, proč KMS odkoupila sousedící pozemek, kde měla být původně stanice technické kontroly, a nyní na tomto pozemku počítáme s rozšířením technologie stávající čistírny. Předpokládané náklady se pohybují kolem 30 milionů korun a zkoumáme možnosti k získání dotace z evropských fondů. V oblasti vodního hospodářství plánujeme investice k propojení vodojemu a vybudování úpravny vody na Zelené hoře. Zde je odhad nákladů téměř na 12 milionech korun. Jsme ale na začátku a v soutěži o zakázku lze dosáhnout zajímavé snížení ceny.

Před časem jste upozornil na to, že Kraslice mohou v letních měsících trpět nedostatkem vody. V jaké fázi je zpracování studie zabezpečení zdrojů pitné vody v Kraslicích?
Vzhledem k vodním zdrojům v Kraslicích, které jsou z velké části závislé na povrchových vodách a ty jsou výrazně ovlivněny klimatickými poruchami, musíme hledat zabezpečení našich zdrojů vody. KMS zadala zpracování studie, která posoudí možnost vybudování retenční nádrže na Stříbrném potoce. Posuzovaná lokalita není zastavěná a s výsledky studie veřejnost v únoru roku 2016 seznámíme. I tady jsme na začátku složité cesty, kde cílem je dostatek kvalitní pitné vody pro Kraslice i v budoucnosti. Podstatná je politika společníků – města Kraslice a společnosti GELSENWASSER, že základním předpokladem KMS je sociálně udržitelná cena.