Omezení tak čekají například řidiče, kteří zvolí cestu po silnici v extravilánu obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary. Předmětem je modernizace stávajícího mostu převádějící komunikaci přes Bílý potok. V rámci modernizace bude provedena kompletní demolice mostu, který bude nahrazen novým. Stavba bude po celou dobu výstavby plně uzavřena a bude provedena provizorní objízdná trasa. Stavba byla začátkem června předána zhotoviteli. Financování stavby zajišťuje Státní fond infrastruktury. Cena realizace je zhruba 8,7 milionu korun a datum ukončení předpokládají stavaři 31. října tohoto roku.

Další, silně poškozený železobetonový most, bude nahrazen novým v Teplé. Po dobu výstavby bude zajištěno provizorní převedení toku řeky Teplé v korytu omezeném přesahy štětových stěn výkopu. Koryto bude po ukončení prací vráceno do původního stavu. Most se nachází v intravilánu města Teplá. Po dobu výstavby bude silnice uzavřena, přístup bude zajištěn provizorní lávkou a objízdnou trasou. Hotovo má být 1. září.

Až do prosince tohoto roku si musejí dát pozor řidiči v Chebu. Úpravou křižovatky se zde zvýší bezpečnost provozu a kapacita křižovatky. Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá. Stavba se nachází na jihovýchodním obchvatu města Cheb, na křižovatce silnic II/214 a III/214 8. Silnice II/214 tvoří spojnici mezi hraničním přechodem Svatý Kříž/Waldsassen a dálnicí D6.

Řidiči mířící z Vřesové do Tatrovic na Sokolovsku musejí počítat s opravou tamní vozovky. Je zde zřízená kyvadlová doprava na semafory. Stávající křižovatka na začátku úseku bude upravena. Spojovací větev křižovatky bude zrušena – zatravněna. V místě stávající zastávky bude zřízen autobusový záliv. Dále bude provedeno odvodnění komunikace. Financování stavby za 20,18 milionu korun zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Hotovo chtějí mít stavaři do konce října.

Další komunikace, která bude po dobu výstavby uzavřena a bude navržena objízdná trasa, je most v Březové na Karlovarsku. Dobrou zprávou je, že alespoň pro pěší bude zachován přechod po provizorní lávce. Skončit se má v září tohoto roku.

V polovině července má skončit stavba dopravního terminálu v Lokti na Sokolovsku, kam po celý rok míří statisíce turistů. Řešené území se nachází v blízkosti historického centra města, těsně před mostem přes řeku Ohři. Stávající silnice III/2099 je v rámci stavby směrově posunuta směrem od čerpací stanice pohonných hmot a mostu přes řeku Ohři. Díky tomuto vzniká mezi novou silnicí a mostem prostranství pro vybudování dopravního terminálu, parkoviště a menšího terminálu. Nově navržená přeložka místní komunikace T. G. Masaryka navazuje na stávající komunikaci, která končí za mostem přes řeku Ohři. Vzhledem k blízkosti historického centra města Loket jsou na stavbě použity zejména přírodní materiály. Financování akce je zajištěno z účelově vyhrazených finančních prostředků Karlovarského kraje. Cena realizace je zhruba 59 milionů korun.

Další stavební projekt řeší modernizaci silnice III/220 6 mezi obcemi Nivy a Otovice a to rozšířením vozovky. V navrhovaném řešení je i výstavba pěti gabionových zdí v celkové délce 308 metru. Dále bude osazen nový záchytný bezpečnostní systém. Modernizovaný úsek začíná asi 1200 metrů před obcí Nivy (od Otovic) a končí před začátkem obce Nivy v místě stávající příčné spáry. Předpokládá se, že po celou dobu výstavby bude doprava na dotčené komunikaci uzavřena a vedena po objízdné trase.