Rozšířila tak poskytování protidrogových služeb ve věznici. Předmětem dohody jsou preventivní aktivity zaměřené na léčbu závislostí a resocializaci pachatelů trestné činnosti.

„Spolupráce probíhá formou vzdělávacích besed, skupinových terapií a individuálních pohovorů se zaměřením na minimalizaci rizik možného poškození v důsledku užívání drog, infekční choroby, prevenci předávkování, následnou péči, možnosti okamžité pomoci a dluhovou problematiku,“ říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

Program nabízí systém aktivit, které klientům umožní snížit riziko relapsu. (Člověk je znovu zasažen stavem, který jej již v minulosti zasáhl, např. návyk na drogy). Program nabízí získat i vhodnou formu následné péče, vzdělat se v problematice infekčních chorob a programu Snižování rizik, a tím předejít vzniku sociálně patologických jevů včetně kriminality.

„Programy jsou určeny zejména pro odsouzené z výstupních oddělení a jsou hrazeny z dotačních titulů Evropské unie, Ústeckého a Libereckého kraje, MPSV, MSp, města Most,“ konstatuje Bělíková.

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi v rámci realizace protidrogové politiky vězeňské služby doplňuje činnost poradny drogové prevence ve věznici. Poradna koordinuje činnost v oblasti protidrogové politiky, zajišťuje poskytování protidrogových služeb a plní další úkoly v oblasti prevence zneužívání drog.

Na činnosti poradny se mohou podílet i externí specialisté včetně nestátních neziskových organizací, které s věznicí uzavřely dohodu o spolupráci.

Sdružení Most k naději vzniklo v roce 1995. Poskytuje rozmanité sociální a další služby včetně provozu Linky duševní tísně.