Ze stávajících 375 korun se poplatek zvyšuje na 400 korun na osobu. Poplatek je přitom jeden z nejnižších na Sokolovsku. Tuto sumu už lidé v Kraslicích platili v minulém volebním období. Město ji pak snížilo jako motivaci, kdy se ukázalo, že domácnosti ukázkově třídí.

PŘÍJMY NEKRYJÍ NÁKLADY

Jak ukazuje ekonomický rozbor, náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu na jednoho občana nebo poplatníka byly v roce 2016 vyčísleny na 363 Kč za rok. Celkem Technické služby města Kraslice vyčíslily náklady na 2,7 milionu korun. Příjmy z poplatků jsou ale jen 2,2 milionu.

„Tato částka ovšem nezahrnuje všechny náklady, které jsou spojené s likvidací odpadů v Kraslicích. Jak je v názvu poplatku jasně řečeno, jde pouze o náklad na netříděný komunální odpad, který prokazatelně produkují občané města. V nákladech nejsou zahrnuty prostředky na svoz a třídění separovaných odpadů, které občané města ukládají na sběrných stanovištích ve městě a jeho periferiích a na sběrném dvoře, a likvidace černých skládek. Dále v poplatku nejsou prostředky na zahušťování a rozšiřování sítě stanovišť na sběr separovaných odpadů,“ vysvětlil místostarosta Kraslic Miloslav Poslední.

„Město navíc prostřednictvím technických služeb a za přispění dotací investuje do vybavení stanovišť na separovaný odpad a vybavuje je dalšími nádobami na sběr komodit, jako jsou kovy, tetra obaly, bioodpady, elektroodpady. Na periferiích byla stanoviště doplněna nádobami na sběr skla, plastu, bioodpadu. Technické služby vybudovaly tři podzemní stanoviště, která jsou dnes moderní a přinášejí do města jednoznačně čistší způsob sběru odpadů. Podzemní stanoviště budeme dále rozšiřovat i do dalších částí města, a to zejména tam, kde se tvoří takzvané černé skládky kolem stanovišť,“ pokračoval.

NOVÉ NÁDOBY

Občanům města a současně řádným poplatníkům jsou bezplatně vyměňovány nádoby, dříve popelnice, na směsný odpad. Je to podle Posledního jedna z motivačních novinek, které město zavedlo, aby se nezvyšovaly nezaplacené poplatky. „Pro občany připravujeme další služby, jako je odvoz velkoobjemového odpadu za paušální poplatek, tzv. svozové taxi, a zavedení čipového systému přístupu na sběrný dvůr i v době, kdy není přítomna obsluha. Myslím si, že navýšení poplatku o 25 korun je ve srovnání se zvyšující se kvalitou poskytovaných služeb adekvátní.

Budoucnost výše poplatku závisí na dvou hlavních vlivech. První, který mohou občané ovlivnit, je kvalita a množství vytříděných odpadů, protože čím méně bude směsného odpadu, který bude město odvážet k likvidaci na skládku, tím méně za tento odpad město zaplatí. S tím souvisí i instalace třídicí linky, která by měla přispět ke kvalitnějšímu třídění narůstajícího množství separovaných odpadů,“ poukázal. „Druhý vliv je ´motivační´ strategie státu. Navýšit skládkovné až na trojnásobek za tunu, asi na 1500 až 2000 Kč, a po roce 2025 zavřít skládky a nahradit je spalováním, které je a bude nákladné.“

Stávající celkové náklady na zajištění odpadového hospodaření ve městě se pohybují kolem 8 milionů korun za rok.