Hodiny matematiky a češtiny bývají na základní škole hned mezi prvními. Přicházíme do školy, která sídlí v historické budově přímo v centru města. Jako v jiných školách i je zamčeno. Žáci používají při vstupu čip, my musíme zvonit na ostrahu, která nás pouští k paní ředitelce Petře Šiškové. Přestože je ředitelkou školy, kteří jsou dnes spíše manažeři zahrnuti administrativou, je ráda, že může učit a být mezi dětmi. "Bez toho si nedovedu svou práci představit. Mezi děti se chodím dobíjet," říká kantorka, která v roce 2011 získal Zlatého Ámose, což je celorepublikové ocenění pro nejlepšího učitele, učitelku. Základní školu navštěvuje 600 dětí. My jdeme s Petrou Šiškovou do 9. B, kde je 28 školáků připraveno na hodinu českého jazyka. Vládne tam pohoda, k čemuž možná přispívá i fakt, že jsme natrefili na hodinu literatury a děti pracují s příběhem o lásce, zradě, lidské prohnanosti a přetvářky. Jde o Krysaře od Viktora Dyka.

Žáci se rozdělí do skupin a rozeberou si role, ve kterých nechybějí ani moderátoři celé skupiny. Padají otázky, odpovědi, vžijí se do role a zapomínají na okolní svět i novináře kolem. Nafotíme jejich výuku a v tichosti míříme do vedlejší 9.A, kde probíhá hodina matematiky. Tuto třídu navštěvuje 30 dětí a s matikářem řeší početní úkony. I tam vládne uvolněná atmosféra a řeší se početní úlohy. Většina třídy pracuje samostatně v lavicích, někteří jedinci míří k tabuli. Spolu s ostatními pak konzultují své řešení zadané úlohy.

Policie, ilustrační foto.
Uvěřila podvodníkům, vydávajícím se za pracovníky banky. Přišla o 1,2 milionu

Jde jim to od ruky a nechybí ani vtipné poznámky, do kterých se spolu s dětmi zapojuje i kantor.

Tato škola získala vůbec nejlepší skóre v matematice v regionu. Úspěšnost tamních žáků dosáhla 46,07 procenta. V českém jazyce dosahují podobně jako v celorepublikovém průměru žáci ze škol sokolovského regionu lepších výsledků než v matematice. Nejlepší skóre v úspěšnosti mají opět žáci ze sokolovské školy Rokycanova, 57,54 procenta.

Zdroj: Roman Cichocki

„Čím to je, že máme nejlepší výsledky? Myslím, že máme mimořádně kvalitní vyučující, nejen v českém jazyce a v matematice, ale i v ostatních předmětech. Vyučující českého jazyka a matematiky se navíc žákům v 9. ročníku věnují v seminářích, v nichž se na přijímací zkoušky už od října připravují. Hodně záleží i na motivaci žáků, pokud chtějí, jde práce lépe. Rovněž podpora rodičů je velmi důležitá, kvalitní spolupráce s nimi je základ úspěchu. Klademe důraz na kariérové poradenství, díky testům profesní volby žáci na začátku 9. třídy zjistí, jaké jsou nejen jejich znalosti v klíčových předmětech, ale také schopnosti a předpoklady a podle toho mohou vybírat další studium. Nestává se tedy, že by si vybírali obory, které jsou výrazně nad jejich možnostmi nebo obráceně," říká ředitelka úspěšné sokolovské ZŠ Rokycanova Petra Šišková.

A co jde a nejde žákům ze ZŠ Rokycanova Sokolov u přijímaček z češtiny a matematiky?
Kategorie otázek / dobře vyřešených úkolů (v procentech)
Český pravopis / 53,91
Komunikace a sloh / 68,10
Porozumění textu / 59,06
Skladba / 72,54
Tvarosloví / 43,81
Tvorba slov a slovní zásoba / 59,31
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla/ 54,24
Číslo a početní operace 78,25
Grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy / 48,07
Převody jednotek / 65,48
Přímá, nepřímá úměrnost / 45,33
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice / 45,65
Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.
Poznámka: Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.