„Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci a prognózám pro nejbližší období byl na základě podnětu Povodí Ohře Městským úřadem Sokolov, odborem životního prostředí do odvolání zakázán odběr vody z vodních toků Svatava, Lobezský potok a Suchý potok,“ říká mluvčí sokolovské radnice Dagmar Mašková.

Zakázán byl pouze povolený odběr, to jest odběr prováděný na základě povolení podle vodního zákona pomocí technických zařízení (čerpadla, odběrné objekty). Odběr pomocí technických zařízení bez platného povolení se provádět nesmí vůbec.

Obecné nakládání s povrchovými vodami na dotčených tocích zatím zakázáno nebylo, takže i nadále je možné vodu odebírat bez pomoci technických zařízení (konve).

Zákaz bude platit pouze po nezbytně nutnou dobu, jakmile se situace na sledovaných tocích zlepší, bude zrušen.

V případě porušení zákazu hrozí občanům pokuta za přestupek až do výše 50 tisíc, podnikatelům a právnickým osobám až do výše 100 tisíc korun.