Rada města v měsíci září a říjnu 2007 zasedala čtyřikrát a účast členů na jednáních činila sto procent.

V pořadí – 15. schůze se konala dne 12. 9. 2007 a byla projednána příprava topné sezóny 2007-2008, přehled kulturních akcí na IV. čtvrtletí 2007, v bodě různé byly projednány žádosti občanů, rozšíření zástavby, prodej pozemků ke stavbě rodinného domu, pronájem pozemků, žádost o příspěvek a další.

V pořadí – 16. schůze se konala dne 3. 10. 2007 a byla projednána zpráva o přehledu nebytových prostor a bytů prodaných v roce 2007, v bodě různé stavba kůlen u domu č.p. 118 Loučky, dále byly projednány žádosti o vydání stanovisek ke stavebním záměrům, prodloužení nájemních smluv, zrušení výpovědi z nájmu, narovnání vlastnických vztahů, prodej pozemků a další.

V pořadí – 17. schůze se konala dne 17. 10. 2007 a byla projednána zpráva o návrhu investičních akcí pro rok 2008. V rámci bodu různé byly projednány žádosti o vydání stanovisek ke stavebním záměrům, žádost o prodej pozemků ke stavebním účelům, přidělení bytu, rozpočtové změny, závěr auditorky Krajského úřadu Karlovy Vary dílčího přezkoumání hospodaření v roce 2007, přidělení grantu a další.

V pořadí – 18. schůze se konala dne 31. 10. 2007 a byly projednány rozpočtové změny, které přísluší radě města, a rozpočtové změny, které přísluší ZM a byly na programu jednání. V bodě různé RM schvalovala dodatky ke smlouvám s ČEZ, s firmou Elektroplan Karlovy Vary, žádosti o pronájem a koupi pozemků, přípravu zastupitelstva, pronájem nebytových prostor a další.

V pořadí – 19. schůze se konala dne 14. 11. 2007 a byly projednány hlavní úkoly zařízení MěÚ na rok 2008, dále žádosti o změnu územního plánu, předpisy nájemních smluv, rozpočtové změny. RM schválila Smlouvu o nájmu tepelných zařízení včetně dodatku č.1, vyřazením výměníkové stanice z majetku města. A souhlasí s pronájmem kotelny, dále projednala dopis JUDr. Klimešové, advokátní kanceláře, která zastupuje paní Sabinu Fialkovou, a další.

V pořadí – 20. schůze se konala dne 28. 11. 2007 a byla projednána zpráva o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví ve městě, dále byla projednána radou města partnerská smlouva, změny územního plánu č. 3, nabídka Pozemkového fondu Sokolov, přeložka sloupu pro kabel NN v Chranišově, Smlouva o zajišťování pečovatelské smlouvy, vnitřní směrnice k zabezpečování zákona o finanční kontrole, rozpočtové změny, žádost nadačního fondu a další.

Veškerá usnesení rady města jsou vyvěšena na úřední a elektronické desce.