Vpodzimních měsících narůstá počet srážek dopravních prostředků se zvěří. To je způsobeno několika faktory. Mezi hlavní patří snížená viditelnost, neadekvátní reakce řidičů, zimní používání letních pneumatik a prodloužení brzdné dráhy na vozovce vlhké nebo posypané inertním posypem.
Většina řidičů na tyto krizové situace reaguje tím, že prudce sešlápne pedál spojky, pedál brzdy a v tomto okamžiku se vozidlo stává neovladatelným. Je nutné v takové situaci zachovat klid a pedál brzdy včas odbrzdit a teprve potom se překážce vyhnout.

Dle policejních statistik je každoročně hlášeno cca 8,5 tisíce střetů dopravních prostředků se zvěří. Skutečný počet střetů je však mnohem vyšší a odhadovaná škoda na zvěři je několik desítek miliónů Kč ročně.
V některých honitbách jsou škody na srnčí a zaječí zvěři rovny, nebo dokonce převyšují plánovaný roční lov. Myslivci pro snížení srážek realizují tzv. „odváděcí krmení“, které díky systematickému přikrmování v oblastech vzdálených od silnic odlákává zvěř mimo silnice.

Na silnicích přibývá srážek dopravních prostředků se zvěří. To je způsobeno:- zvýšeným počtem dopravních prostředků na silnicích.
- nárůstem kamionové dopravy preferováním silniční dopravy před železniční.
- zvýšenou akumulací zvláště drobné zvěře v okolí silnic (zajíci rádi konzumují zbytky rostlin potřísněné posypovou solí v zimních měsících, využívají vyšší teploty na vozovce pro osušení svého těla za vlhkého počasí. Proto za kritická místa můžeme označit úseky silnic vedoucí na hranici pole – les a úseky zarostlé keři a hustou vegetací.
- přirozenou migrací zvěře. Migrace zvěře (sezónní a denní) je přirozeným jevem, což nelze nijak ovlivnit a do budoucnosti to bude přinášet řidičům určité nebezpečí, kterému by měli přizpůsobit rychlost jízdy v nebezpečných úsecích.

Doporučení ČMMJ ke snížení škod na zvěři způsobených dopravními prostředky:- Nejvíce střetů se spárkatou zvěří je na úkor srnčí zvěře. Je nutno si uvědomit, že srnčí zvěř žije od října do března v tlupách, a proto přechází silnici hned několik kusů za sebou. Při spatření jednoho kusu srnčí zvěře by měli řidiči počítat s tím, že za jedním kusem mohou následovat další, a proto by měli vždy snížit rychlost auta, i když vidí zvěř zacházet mimo silnici.
Pokud po srážce s vozidlem srnčí zvěř odběhne, neznamená to, že přežije. Ve většině případů uhyne na vnitřní zranění v blízkosti místa srážky. V mnohých honitbách jsou škody na zvěři vyšší, než je prováděný lov. V některých honitbách po sečtení škod na zvěři díky dopravě, úhynům či jiným událostem neprovádějí lov vůbec.
- Nejdůležitějším preventivním opatřením je ohleduplná jízda, zvláště v lesních úsecích a na rozhraní pole – les.
- Je nutno respektovat dopravní značení upozorňující na častý výskyt zvěře - výstražná značka „Pozor zvěř!“